Novinky v TwinCAT

-- 18.05.18

TwinCAT je real-time riadiaci systém od firmy Beckhoff určený pre riešenie automatizačných úloh. Skladá sa z množstva komponentov. V tomto článku si predstavíme 2 komponenty, ktoré prešli zásadných redizajnom.

TwinCAT Database Server

Prvý komponent je TF6420 TwinCAT Database Server. TwinCAT Database Server umožňuje výmenu dát medzi systémom TwinCAT a rôznymi databázovými systémami. Pre jednoduché aplikácie je možné ho nastaviť cez konfigurátor bez zásahu do existujúceho programového kódu. Pre komplexné úlohy databázový server ponúka veľkú knižnicu PLC funkčných blokov pre maximálnu flexibilitu.

Tento komponent v súčasnosti podporuje 11 rôznych systémov: MS SQL, MS SQL Compact, MS Access, MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, Interbase, Firebird, ASCII (napr. .txt or .csv) a XML súbory.

Celý komponent sa skladá z nasledujúcich častí: 

Základný koncept

Koncept použitia TwinCAT Database Serveru je rozdelený do troch kategórií: 

Configure Mode

V tomto režime sa väčšina práce odohráva v konfigurátore. Je nutné nastaviť jednak parametre pre pripojenie do databáze, ale aj parametre pre AutoLog skupinu. AutoLog skupina určuje skupinu premenných v PLC, ktoré sa majú buď cyklicky alebo pri zmene zapisovať do konkrétnej tabuľky v databáze. Spúšťanie AutoLog skupiny môže byť buď automatické alebo manuálne, pričom manuálne je možné spustiť túto skupinu priamo z konfigurátora, takže nie je nutné doplňovať žiaden kód v PLC. Ďalšia možnosť je spúšťanie AutoLog skupiny z PLC kódu.

PLC Expert Mode

Pri tomto režime sa nastavujú len parametre pre pripojenie do databáze pomocou konfigurátora. Ďalšia funkcionalita je implementovaná pomocou PLC kódu.

Sú k dispozícií funkčné bloky pre zápis dát smerom do databáze a taktiež pre čítanie z databáze. Práca s týmito funkčnými blokmi je veľmi jednoduchá. Funkčným blokom sa predajú dáta, ktoré sú uložené vo forme štruktúry alebo poľa štruktúr a predané dáta sa zapíšu do požadovanej tabuľky v databáze. Komunikácia smerom z databáze do PLC je obdobná. Hlavnou výhodou je fakt, že užívateľ netvorí SQL príkaz, ten sa tvorí na pozadí a užívateľ sa o to nemusí starať.

Navyše sú k dispozícií funkčné bloky pre konfiguráciu TwinCAT Database Serveru, vytvorenie novej databáze a tabuľky priamo v databáze z PLC a funkčný blok pre tvorbu vlastného SQL príkazu.

SQL Expert mode

V tomto režime užívatelia môžu vyskladať vlastné SQL príkazy v PLC a odoslať ich do databáze. Tento režim je veľmi flexibilnou a výkonnou voľbou. Taktiež je možné volať procedúry v databáze z PLC kódu.

TwinCAT Scope

TwinCAT Scope je nástroj pre zobrazovanie a analýzu dát. Premenné v TwinCAT systéme je možné nahrávať a graficky zobrazovať. Najprv tento nástroj popíšeme obecne a potom sa zameriame na jeho nové funkcie.

TwinCAT Scope sa skladá z nasledujúcich častí: 

TwinCAT Scope dokáže zobrazovať požadované signály v rôznych typoch grafov. Prvým typom je YT graf pre zobrazenie priebehu signálu v čase, druhým XY graf pre zobrazenie závislosti priebehu dvoch signálov na sebe, ďalším je Array graf pre zobrazenie hodnôt poľa a posledným je Bode plot pre zobrazenie frekvenčných charakteristík servo-pohonov.

 

Novou funkcionalitou je sprievodca tvorby grafov. Sprievodca Vám pomôže s výberom premenných a typu grafu podľa Vašich predstáv. Ďalšia novinka je sprievodca pre nastavenie fyzikálnych jednotiek a mierky pre procesné dáta priamo z analógových I/O terminálov.

Počas vykonávania nahrávania a zobrazovania je možné zvoliť, ktoré jadrá procesoru sa majú pre tento účel používať (je možné rozložiť požadovaný výkon pre ScopeView na viaceré jadrá). Ďalej sú pre ScopeView podporované dve grafické knižnice a to GDI+ a DirectX. Pre DirectX kompatibilné zariadenia je možné použitím tejto knižnice značne zvýšiť grafický výkon.

Ďalšia novinka je možnosť prezerania štatistiky nahraného záznamu, ako je napr. veľkosť záznamu, zaznamenané dátové typy, rýchlosť dátového streamu pri nahrávaní a pod.

Zhrnutie

Firma Beckhoff nielenže prináša nové produkty do svojho portfólia, ale aj neustále vylepšuje a rozširuje svoje stávajúce produkty. Takými sú aj TwinCAT Database Server a TwinCAT Scope. Vzhľadom k ich pomerne obsiahlej funkcionalite boli spomenuté len základné informácie. Viac informácií môžete nájsť na stránkach www.beckhoff.com alebo na infosys.beckhoff.com. V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť mailom na adresu info.cz@beckhoff.com alebo na support.cz@beckhoff.com.

Beckhoff Česká republika s. r. o.
Sochorova 23
616 00 Brno-Žabovřesky