Ekoměsto Valdespartera Zaragoza vytvořil Wonderware

-- 08.09.15

Valdespartera je ve Španělsku prvním nositelem označení “inteligentní město”. S malou pomocí Wonderware.

Cíle

• Úspěšná realizace integrovaného dálkově ovládaného systému řízení a monitorování městských inženýrských sítí, a to včetně dodávky pitné vody, kanalizace a čištění dešťové vody, zavlažování, dodávky elektřiny a zemního plynu, pouličního osvětlení a pneumatického sběru odpadu.

Problémy

• Byla zde potřeba integrovat a konsolidovat data získávaná z celé řady měřicích zařízení používaných k řízení infrastruktury.

• Valdespartera potřebovala jako první městská čtvrť svého druhu nepřetržitě sledovat a vyhodnocovat městské služby, aby mohla plnit cíle udržitelnosti stanovené v územním plánu města.

• Určení společné infrastruktury získávání dat pro měření a přenos informací do jednotného řídícího centra, které by dohlíželo na dodržování environmentálních kritérií.

Řešení a produkty

• Systémová platforma Wonderware®
• Wonderware InTouch®
• Wonderware Historian

Výsledky

• V rámci automatického systému je spravováno 196 kontrolních bodů devíti inženýrských sítí tvořících technickou infrastrukturu města. Tímto způsobem je zajištěno plnění environmentálních požadavků.

• 78 serverů a rozváděčů shromažďuje a uchovává informace získané z celkového počtu 21 483 komunikačních signálů přenášených z 9 000 digitálních elektroměrů instalovaných na území celého města.

• Shromážděná data jsou automaticky předávána zaměstnancům technické správy a dále do databáze, kde se ukládají ve formě tzv. poznatků veřejného zájmu pro budoucí analýzu v oblasti městské energetické účinnosti.

Souvislosti

Město Zaragoza je, coby hostitel mezinárodní výstavy Expo 2008 se zaměřením na aktuální témata vody a udržitelného rozvoje, nyní známé tím, že jde o vůbec první městský projekt, který byl již od začátku budován s ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí.

Jako ukázkový příklad dnešních bouřlivě se rozvíjejících "inteligentních měst" používá digitální infrastrukturu a data pro zajištění obyvatelnosti, funkčnosti a udržitelnosti. K dosažení tohoto cíle musela mít čtvrť Valdespartera centralizovaný systém řízení a monitorování, který by provozním pracovníkům umožnil v reálném čase přistupovat ke kritickým provozním údajům, aby se v zájmu své obce mohli kvalitněji, rychleji a účinněji rozhodovat.

Softwarová řešení Wonderware byla vybrána, aby pomohla vytvořit integrovanou platformu pro řízení procesů městské infrastruktury a dodala trvale udržitelný výkon a flexibilitu pro řešení neustále se vyvíjejících potřeb města.

Ekoměsto Valdespartera Zaragoza se začalo formovat v roce 1999, kdy Zaragoza zahájila jednání se španělským ministerstvem obrany o nákupu pozemků, na nichž stála kasárna španělské armády. Transformací celého objektu na udržitelné město se Valdespartera měla stát jedním z prvních celků na světě spravovaných podle bioklimatických kritérií, jak je uvedeno v Kjótském protokolu.

V květnu roku 2003 byly po schválení konečného plánu projektu rozvoje města zahájeny práce na systémech infrastruktury projektu. První stavební povolení byla pro tento inovativní urbanistický projekt vydána v roce 2004 a v roce 2007 začala Valdespartera vítat své první obyvatele.

Integrované řídicí systémy klíčem k úspěšnému provozu objektů

Ambiciózní návrh "inteligentního města" Valdespartera znamenal pro pracovníky územního plánování nutnost začlenění integrované softwarové infrastruktury pro centralizované řízení velkého množství budov a zařízení. Mezi tyto činnosti patří nejen nakládání s vodou a čištění odpadních vod, výroba elektřiny z vlastních solárních panelů a řízení podružných stanic, přívod plynu, veřejné osvětlení, odvoz odpadů, hromadná doprava, ale i obytná zástavba, zařízení společenského života i sportovní objekty.

Vedení města Valdespartera si software Wonderware vybralo na základě úspěšných implementací v jiných projektech "inteligentních měst" po celém světě, ale i díky jeho otevřené architektuře. Díky tomu lze systém snadno propojit s nejrůznějšími stávajícími systémy a přizpůsobit se budoucím potřebám čtvrti Valdespartera. Software Wonderware zajišťuje pro čtvrť digitální infrastrukturu a výchozí data pro přijímání opatření a zvyšuje tím komfort bydlení, funkčnost a udržitelnost pro všechny obyvatele.

Spuštění revolučního projektu ekoměsta

Valdespartera je unikátní projekt, který slouží jako laboratoř udržitelného rozvoje. Jeho model bioklimatického využívání staví na třech konceptech: 1) návrh optimalizovaných obecných komunálních služeb, jako je např. pneumatický sběr odpadu a efektivní úprava vod, 2) specifické stavební a architektonické parametry pro začlenění větrolamů snižujících negativní dopady větru v oblasti a budov s plochými střechami pro umístění solárních panelů a 3) použití stavebních materiálů zajišťujících vysokou úroveň izolace pro úsporu energie, stejně jako využívání materiálů z místních zdrojů a tím zamezení vysokým nákladům na energii nutným k dovozu exotických materiálů.

Dodržování požadavků udržitelného rozvoje v rámci inteligentního města

Pro úspěšné plnění bioklimatických požadavků plánu bylo vytvořeno devět řídících sítí pro možnost kontroly a dohledu nad širokou škálou procesů města sloužících k provozování jeho objektů. Hlavním cílem bylo umožnit vedení města sledovat chování všech operací v rámci inženýrských sítí města, definovat společnou infrastrukturu sběru dat pro měření výsledků a předávat informace do jednotného řídicího centra pro kontrolu dodržování environmentálních kritérií.

Zajišťováním konfigurace, nasazení, komunikace, bezpečnosti, datové konektivity a dalších služeb prostřednictvím jediného komplexního prostředí softwarového vývoje slouží systémová platforma Wonderware jako "průmyslový operační systém" celé soustavy. Díky těmto službám má tým celé čtvrti možnost vybudování jediného a jednotného "modelového zařízení", které logicky představuje procesy, fyzické vybavení, průmyslové systémy, a dokonce i starší systémy, díky čemuž je technické řešení a údržba účinnější a pružnější.

Propojením se stovkami terénních zařízení a systémů poskytuje systémová platforma Wonderware základní kontext pro data, což výrazně pomáhá při diagnostice a řešení problémů a současně poskytuje cennou dokumentaci celého systému po celou dobu jeho životnosti.

Systémová platforma Wonderware poskytuje standardní sadu průmyslových aplikací zajišťující městu dosahování optimálních postupů při celkové energetické účinnosti. V rámci sítě se shromažďují úrovně spotřeby energie v domácnostech a na různých dalších místech. Ty jsou analyzovány týmem na Univerzitě Zaragoza a ověřuje se tak dosahování cílů energetických úspor na území čtvrti Valdespartera.

Systém dálkového sledování a ovládání zařízení s pomocí InTouch

Díky celé řadě řízených sítí dochází ke konverzi veškerých provozních údajů v rámci Střediska městské udržitelnosti (SUC) za účelem sledování, získávání dat a jejich přehodnocování ze strany vedení. Pro úspěšné dodržování těchto procesů potřeboval tento tým účinný nástroj vizualizace, ale i vzdálené správy zařízení pro případ nutnosti, například otevírání a zavírání ventilů, nebo identifikace segmentů zařízení s nutností servisu.

Wonderware InTouch poskytuje otevřené a rozšiřitelné kontrolní řešení HMI a SCADA umožňující provoznímu týmu čtvrti Valdespartera rychle vytvářet standardizované a opakovaně využitelné vizualizační aplikace a jejich následné nasazení v rámci celého města. Lepším zobrazením procesů v reálném čase se díky použití InTouch výrazně zlepšuje efektivita obsluhy i kontrola nad všemi procesy, což přispívá k jednodušší standardizaci a řízení změn.

Řešení také přináší i značné úspory nákladů z hlediska řešení úkolů, které byly dříve prováděny manuálně obsluhou přímo na místě. Tyto aktivity lze nyní provádět na dálku z řídicího centra pomocí Wonderware InTouch.

InTouch je průlomové řešení v oblasti moderních technických nástrojů, poskytuje rychlejší hodnocení, efektivnější design HMI, lepší odstraňování problémů, a snadnější údržbu aplikací. Technikům umožňuje rychle zjistit a vyřešit nestandardní situace ještě předtím, než ovlivní celkový provoz. Při nesčetném množství zdrojů dat se aplikace InTouch připojuje ke stovkám dostupných I/O a OPC serverů a shromažďuje tak co nejobsáhlejší množství dat pro pozdější vyhodnocení celkových procesů.

Kromě stolních počítačů pracovníků obsluhy v centru SUC se pro potřeby dálkového dohledu nad provozem využívá i velkoformátový video panel pro snadné zobrazení činnosti nejrůznějších průmyslových systémů města. Obraz z monitorovacích rozhraní Wonderware InTouch HMI se promítá na video stěnu, kde jsou spolu s video snímky zobrazeny i hodnoty týkající se ovládání.

Lepší přehled nad průmyslovými procesy čtvrti Valdespartera

V rámci komplexní sítě čtvrti Valdespartera je také zajišťován sběr důležitých informací o různých úrovních spotřeby energie v domácnostech a dalších budovách. Nad touto činností bdí tým Univerzity Zaragoza a také ji analyzuje. Vedení tyto informace průběžně posuzuje a vyhodnocuje pro zajištění dosažení energetických úspor stanovených v celkovém plánu, a to ze strany komunálních služeb i obyvatelstva.

Wonderware Historian tento proces zjednodušuje a zajišťuje možnost rychlého přístupu k nashromážděným údajům pro účely hodnocení. Systém týmu pomáhá při zjišťování trendů pro potřebu stanovení co nejúčinnějšího využívání hromadné dopravy, výroby a spotřeby elektrické energie, ale také efektivního provozování vlastních zařízení pro úpravu a čištění vod i zařízení pro pneumatický sběr odpadu.

Systém Wonderware Historian je coby vysoce výkonný nástroj sledování historie procesů schopný ukládat ohromný objem dat získaných z průmyslových zařízení a domácností čtvrti Valdespartera. Aplikace tyto informace snadným způsobem načítá a bezpečně dodává příslušným týmům a umožňuje jim tak analyzovat procesy, kdekoliv a kdykoliv je to potřeba.

Wonderware Historian nabízí vysoký výkon, flexibilitu, škálovatelnost a vysokou spolehlivost, přičemž spojuje moderní způsob ukládání a komprese dat s dotazovacím rozhraním, které je oborovým standardem. Kromě toho má díky němu obsluha i snadný přístup k uloženým informacím o časové řadě. V kombinaci s aplikací Wonderware InTouch nabízí Wonderware Historian řadu konfigurací pro plnění potřeb kteréhokoli průmyslového zařízení čtvrti Valdespartera.

Data uložená v systému Wonderware Historian jsou snadno přístupná za pomocí celé řady nástrojů pro vykazování a analýzu dat, díky nimž lze data z aplikace zaslat do jakéhokoliv stolního počítače, chytrého telefonu, nebo tabletu. Propracované režimy načítání dat mají schopnost vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům na vykazování a analýzu dat, čímž je tvorba reportů jednodušší a šetří se cenné počítačové vybavení.

Jak již dnes spravovat ekoměsta zítřka pomocí softwaru Wonderware

Na základě realizovaného projektu nyní probíhá studie pro obohacení systému o nové funkce, jako je například video monitoring veškerých technických zařízení ve čtvrti Valdespartera (tj. nádrží, filtračních stanic a dalších) a získávání přímých informací o spotřebě energie v domácnostech pro účely fakturace.

Díky unikátnímu charakteru projektu a efektivnosti systému dálkového ovládání vybudovaného s pomocí softwaru Wonderware se vedení ekoměsta Valdespartera Zaragoza rozhodlo podat patent na ochranu metodiky použité k vypracování projektu i jeho technické struktury.

Aktuálně nashromážděná data již procházejí analýzou pro zjištění skutečných úspor energie a nákladů v rámci městského rozvoje navrhovaném v tomto rozsahu. Cílem je prokázat reálnost energeticky účinného urbanistického řešení. Není k tomu zapotřebí nic jiného než město schopné měření, sledování, křížové kontroly a porovnávání dat údajů o svém provozu. Díky Wonderware je to dnes realitou.