ZAM-SERVIS s.r.o. – výrobce speciálních elektronických zařízení

-- 15.09.14

Firma ZAM-SERVIS s. r. o. byla založena v roce 1994 týmem specialistů v oboru výroby, servisu a montáží zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Stěžejním programem firmy je výroba měřicí a řídicí techniky určené do provozů těžby nerostných surovin, zejména do hlubinných uhelných dolů s výskytem metanu. Jedná se převážně o elektronická zařízení a systémy, které pomáhají zvyšovat bezpečnost důlních pracovníků. Výrobky a systémy jsou konstruovány do prostředí s vysokou vlhkostí, otřesy, případně s nebezpečím výbuchu plynů a hořlavých prachů. Jsou certifikovány nejen podle evropské direktivy ATEX, ale rovněž podle světové direktivy IEC. Firma má zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 a je držitelem oprávnění pro práci v provozech s nebezpečím výbuchu plynů a hořlavých prachů a v provozech dozorovaných ČBÚ.

Předností firmy je oddělení vývoje a konstrukce, které je zdrojem celé řady technicky vyspělých elektrických a elektronických výrobků a systémů srovnatelných s produkty světových výrobců. Nezbytnou součástí oddělení je technická laboratoř, jež je vybavena kvalitní měřicí technikou k provádění potřebných zkoušek na vlastních výrobcích, např. EMC. Pracovníci vývoje a konstrukce spolupracují také v rámci inženýrských a poradenských služeb, které poskytuje obchodně technické oddělení.

Pro povrchové dobývání a zpracování nerostných surovin vyrábí firma řadu snímačů pro zabezpečení bezpečnosti pásových dopravníků, snímače pro měření hladin v zásobnících, pro řízení provozu dopravníkových tratí a separaci kovových předmětů v surovinách určených k drcení, automatizaci technologických linek pro zpracování surovin v úpravnách uhlí, magnezitu, kamene a automatizace výrobních linek pro výrobu konečných produktů, jako jsou např. cementotřískové desky apod.

Pracovníci firmy zareagovali na požadavky zákazníků, u nichž došlo k nové klasifikaci prostředí v prostorách zauhlování elektráren a tepláren. V těchto prostorách je nutno měřit výskyt toxických a výbušných plynů. Vyvinutý odběrový systém využívá základních fyzikálních vlastností pro úspornou a kvalitní detekci plynů z prašného prostředí. Systém svým principem šetří provozní náklady na údržbu běžně používaných detektorů, které musejí být instalovány přímo v měřeném prostoru, a výrazně redukuje jejich počty. K detekci výbušných plynů byl vyvinut nový detektor SC-CH4 (0 až 100 % LEL). K detekci toxických plynů byl vyvinut nový detektor SC-TOX, který je určen pro měření objemové koncentrace různých toxických plynů nebo kyslíku. Oba detektory jsou v nevýbušném provedení v klasifikací I M1/II 2GD Ex ia I/IIC T135 °C pro prostory s nebezpečím výbuchu v zónách 1, 2, 21 a 22 a jsou použitelné v prostorách zauhlování elektráren, v chemických provozech, případně v podzemí dolů.

Firma provádí komplexní odborné práce v oblasti spínacích prvků sloužících k nouzovému zastavení v rozsahu zpracování montážní dokumentace bezpečnostních prvků, dodávky a vlastní montáže, převážně pro pásové dopravníky.

Strojní montáž bezpečnostních prvků, například lankových spínačů nouzového zastavení, zpravidla vyžaduje montážní dokumentaci. U pásových dopravníků se musí řešit vlastní polohy lankových spínačů, vypočítávat maximální délky lanka v závislosti na teplotě a tření, je potřebné také zohlednit pochůzkové trasy, mechanické namáhání atd. Mimo tuto strojní část je nutné, a to na základě protokolu, určit úrovně vlastností řídicích obvodů, provést správné zapojení se stanovením, jak a kolik dopravníků se bude zastavovat při aktivaci spínače nouzového zastavení.

Díky zkušenostem s jejich navrhováním, projektováním a montáží vzniká významná úspora investic a následných provozních nákladů. Zkušenosti vycházejí z již provedených zakázek, např. ve společnosti ČEZ, a. s., Dalkia a. s., AES Bohemia a. s., OKD, a. s., a z dalších významných aplikací realizovaných v České republice, Polsku a na Slovensku.

Mezi nabízené produkty firma opět zařazuje vrtulkové snímače typu MBA od http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/Casopis_zari_2014/MBA_200_kurz.jpgfirmy MBA Instruments GmbH. Tyto výrobky byly původně vyráběny pod značkou Maihak a pocházely od stejnojmenné německé firmy, kterou firma ZAM-SERVIS  zastupovala v minulých letech v České republice a na Slovensku. Nově vzniklá firma MBA Instruments GmbH převzala výrobu snímačů hladin, snímačů vlhkosti a speciálních měřicích systémů.

Vrtulkový limitní snímač typu MBA200 je určen k hlídání hladiny sypkého materiálu v zásobníku. Vyrábí se v různých provedeních pro použití v prašném a výbušném prostředí. Snímače je možné instalovat shora, z boku či zespod v šikmině zásobníku. Vrtulky lze instalovat do podtlakových a tlakových zásobníků od 0 do 10 barů. Snímače jsou určeny k použití až do teploty 800 °C. Povrchová úprava a materiál mechanické části snímače jsou přizpůsobovány druhu měřeného média. Snímače se vyznačují dlouhodobou životností, počítanou i v desítkách let. Obchodně technické oddělení firmy ZAM-SERVIS s. r. o. vám připraví optimální řešení a vybere typ snímače podle vašeho zadání.

Podrobný přehled výrobků firmy ZAM-SERVIS s. r. o. je uveden na internetových stránkách www.zam.cz.