Print

Zvyšujte kompetenci operátorů školením na simulátoru

-- 17.10.12

Máte pochybnosti o kompetenci operátorů? Sdružení pro správu mimořádných událostí „Abnormal Situations Management Consortium“ uvádí, že ze ztrát ve výši 20 miliard dolarů, které vzniknou každoročně průmyslovým závodům, má 40 % příčinu v lidské chybě. V článku popisujeme pět praktických způsobů, jak můžete zlepšit úroveň vyškolení pomocí simulátorů.

V dnešní době, kdy vysoce specializovaní a zkušení pracovníci odcházejí do důchodu a firmy je nahrazují novou generací operátorů, je procesní průmysl postaven před náročný úkol rozvinout a udržet kompetenci operátorů. Všechny závody se navíc musejí vyrovnávat s tlakem stále přísnějších zákonných předpisů pro udržení bezpečného a ekologicky šetrného provozu a usilovat o konkurenceschopnost a ziskovost na globálním trhu. U provozních firem jsou lidé klíčovou hodnotou. Každodenně udržují závod v provozu a mají za úkol zajišťovat bezpečnou a ziskovou  výrobu v souladu s předpisy. Je stále důležitější zaujmout, udržet a motivovat tyto operátory z tenčícího se zdroje zkušeností a kompetencí.

Klíčové dovednosti, znalosti a zkušenosti mizí společně s dlouholetými operátory odcházejícími do důchodu a manažeři se obávají, že nová generace není dostatečně připravena k tomu, aby je mohla nahradit. Odhaduje se, že v odvětví zpracování ropy a zemního plynu odejde v příštích 10 letech do důchodu 50 % zaměstnanců. Dnes řídí složité procesní operace méně operátorů s širším záběrem odpovědnosti než dříve. Téměř všudypřítomné zavedení pokročilého a dohledového řízení společně s prodloužením doby cyklu u většiny moderních  procesních technologií znamená, že méně operátorů má zkušenosti s abnormálními, zřídkavými nebo neobvyklými procesními operacemi, k nimž může dojít v reálném čase kdykoli.

V rámci boje s těmito změnami se stále více firem obrací k operátorským školicím simulátorům (Operator Training Simulators – OTS). OTS se rychle stávají standardním vybavením investičních projektů v procesních odvětvích, zejména tam, kde se zavádí nový proces nebo řídicí infrastruktura, ať už jde o novou výstavbu, modernizaci nebo rozšíření. Pro některé firmy se stává standardní praxí využívat OTS v celém podniku, buď prostřednictvím lokalizovaných, nebo firmou sponzorovaných investic do školení.  Avšak samotné simulátory nezajistí návratnost investice bez pochopení toho, jak systém zapadá do školicího programu.

Tyto školicí programy se obecně označují jako programy pro zvyšování kompetence operátorů, přičemž pojmem kompetence se rozumí vlastnictví požadovaných dovedností, znalostí, kvalifikace nebo know-how očekávaných od operátora procesního průmyslu. Protože se pro získání, udržování a zvyšování kompetence operátorů stále více využívají integrované školicí programy, uvádíme pět osvědčených metod, které provozním společnostem pomohou získat co nejvíce ze stávajících zdrojů při plánování nových investic do simulátorů OTS. Tyto metody vycházejí z výzkumu, ze znalostí, ze zkušeností a z poznatků z akademického prostředí a také ze zkušeností provozních firem procesního průmyslu, průmyslových sdružení či odborníků na simulace a uživatelů simulátorů.

1. Cvičení dělá mistra

Školicí simulátor je ideálním místem k procvičování, protože poskytuje platformu k provádění dosud neznámých procesních a řídicích úkonů v bezpečí učebny. Studenti mohou dělat chyby a učit se příslušné lekce bez jakýchkoli následků v reálném světě. Důležité je postupy nacvičovat často a v pravidelných intervalech absolvovat obnovovací školení. Školení typu „dril“ a procvičování je tradiční metodou školení v procesním průmyslu. Pro novější generaci operátorů, kteří školení formou drilu považují za přežitek, je použití simulátorů OTS úlevou, protože je formou učení poskytující pocit bezprostředního ovládání, je experimentální a dovoluje plné zaujetí systémem.

Toto zaujetí procesem je v souladu s moderními metodami učení určenými k udržení znalostí. Cvičení dělá mistra, takže aktivity na simulátorech OTS by měly zahrnovat operace, jako je spouštění a předčasné zastavování či zvládání reakcí na zřídkavé, ale potenciálně ničivé abnormální situace na základě postupů nejlepší praxe. Efektivní programy nacvičování nejlepších postupů dávají operátorům prostor k tomu, aby si pravidelně procházeli rutinními postupy, takže se doporučuje nenechávat mezi obnovovacími školeními příliš velké prodlevy.

2. Sdílejte zkušenosti

Simulátor OTS je už ze své podstaty ideálním médiem pro zaznamenávání zkušeností a sdílení znalostí. Postupy vyvinuté operátorem nebo týmem na směně v reakci na reálnou událost se mohou sdílet a může je procvičovat celý tým, což umožňuje na proces aplikovat více zkušeností a znalostí. Toto cizelování procesu celou řadou odborníků a uživatelů je účinným způsobem sdělování nových poznatků a zkušeností v rámci týmu a je dobře známou metodou pro rychlé zavádění inovací v mnoha podnikových oblastech. Čím dříve se nové poznatky sdílejí a zpřístupní všem, tím má simulátor OTS vyšší hodnotu v rámci podnikového procesu.

3. Poměřujte výkon

V každém dispečinku se zavádí soubor klíčových výkonnostních ukazatelů (Key Performance Indicators – KPI), které operátoři neustále monitorují. Tyto ukazatele jsou obvykle vykresleny v trendu na operátorské konzole a jsou kritickými procesními parametry, jež indikují bezpečný a ziskový provoz závodu. Pro každou zřídkavou operaci bude mít zkušený operátor po ruce připravenu odpovídající trendovou nebo skupinovou obrazovku pro monitorování postupu operace. Dobrý simulátor OTS nabízí funkci průběžného záznamu těchto ukazatelů KPI během procvičování. Lze zvýraznit odchylky od přijatelných mezí, často ve formě skóre nebo jiného souhrnného ukazatele poskytujícího operátorovi bodovací tabulku na konci každého cvičení.

Výkon operátora lze pak vyhodnotit podle předem definovaného kritéria a tím pomoci identifikovat potřebu dalšího a průběžného školení. Například na jednodenním školení může operátor splnit kritérium ve třech ze čtyř cvičení. V případě nutnosti zlepšení výkonu v rámci cvičení lze doporučit opakování cvičení nebo přidělení osobního vedení. Uchovávání záznamů o výkonu ve srovnání s kritérii pomáhá evidovat průběžné zlepšování. Aby byl tento typ poměřování úspěšný, je důležité, aby firma měla silnou kulturu systému řízení výkonu, který organizace využívá.

4. Zachovávejte jednotnost

Efektivní produkty OTS poskytnou mechanismus umožňující konzistentní školení použitím předem nakonfigurovaných nebo konečným uživatelem nakonfigurovaných školicích funkcí.  Nejobvyklejší je funkce scénáře umožňující rozvinout předem nakonfigurovaný sled procesních událostí, přičemž od operátora se očekává příslušná reakce. Tato funkce se obvykle využívá pro školení se zkušenými operátory reagujícími na selhání přístroje nebo zařízení a instruktorovi dovoluje připravit si knihovnu předem nakonfigurovaných školicích činností. Plánování a konfigurování této aktivity v rámci simulačního nástroje OTS vyžaduje přípravné kroky. Odměnou však je to, že se scénář stane aktivem, které lze opětovně využívat pro zajištění výše zmíněného školení typu dril. Školení vedené instruktorem nelze ničím nahradit, avšak mít standardizované školicí osnovy založené na přezkoumaném a schváleném materiálu je tou nejefektivnější metodou k zajištění optimálního školicího výkonu.

5. Udržujte reálnost

U simulátoru OTS je nejdůležitější zajistit, aby byl navržen tak, že bude možno dosahovat cílů školení a kompetencí definovaných firmou. Tyto cíle by měly být úměrné rozpočtu, nicméně obecně sdílejí některé základní principy. Prvním je zřídit kompetenční model pro rozsah rolí a odpovědností, jež jsou předmětem školení. Kompetenční model musí identifikovat podíl, jaký bude simulátor zastávat v rámci celkových školicích a kompetenčních aktivit organizace. Tento kompetenční model musí rovněž ukazovat důležité funkční požadavky na simulátor OTS, jako je rozsah, věrnost modelu procesu, věrnost operátorské konzoly apod.

Jakmile jsou tyto funkční požadavky definovány a zajištěny, je důležité udržovat tento model pod průběžnou kontrolou provozních týmů či vedení závodu nebo podniku. Kompetenční model by se měl pravidelně přehodnocovat s ohledem na jeho vhodnost pro daný účel. Také samotný operátorský školicí simulátor by se měl v pravidelných intervalech testovat na vhodnost pro daný účel. Skutečností je, že simulátor OTS by byl postupně stále méně realistický, pokud by nebyl součástí programu rutinní údržby, což by snižovalo jeho užitečnost.

Je permanentní skrytou hrozbou, že simulátor OTS jednoho dne ztratí u uživatelů svou důvěryhodnost, protože nebude odpovídajícím způsobem naplňovat potřebu reprezentovat skutečný závod s náležitou věrností, pokud jde o rozsah, model a podobu konzoly. Kritickým faktorem úspěch je vybudovat zde program okolo kompetenčního modelu a zabudovat použití simulátoru OTS s jeho řízením a údržbou do firemního systému měření výkonu s plnou a průběžnou podporou výkonného vedení.

Postup vpřed se simulátorem OTS

Operátorské školicí simulátory se staly uznávanou praxí u nových i stávajících závodů a provozní firmy je využívají pro přípravu svých operátorů k udržení bezpečného, ekologického a ziskového provozu. Simulátor OTS může rovněž zmírnit současné problémy ovlivňující procesní průmysl po celém světě, jako je připravenost pracovní síly a technologická vylepšení nabízející potenciál většího rozsahu, vyšší věrnosti, rychlejších dodávek a rozšíření do provozu s řešeními na bázi 3D.

Přestože se technologické schopnosti zlepšují, lidé se nadále učí stejnými způsoby. Modely a grafika jsou stále propracovanější, nicméně těchto pět metod se nadále osvědčuje. Základní principy identifikace potřeby školení, následované vypracováním formalizovaného programu vedeného instruktorem, tj. programu, jenž umožňuje lidem procvičovat si, sdílet a inovovat bezpečným, konzistentním a realistickým způsobem s vhodným využitím základních funkcí simulátoru OTS, poskytují procesnímu průmyslu významné přínosy.

ce

Martin Ross je marketingový manažer společnosti Honeywell Process Solutions pro produktovou řadu UniSim.

Autor: Tom Risser, Honeywell Process Solutions


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba
2018-05-22 - 2018-05-23
Místo: Brno
27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018
2018-05-23 - 2018-05-25
Místo: Hotel Voroněž I, Brno
B&R Innovation Day 2018
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Zámecký pivovar Litomyšl
EPLAN Efficiency days
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany
SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI