Print

Zelená výroba vstupuje do dospělosti

-- 31.03.08

Automatizace pomáhá velkým i malým výrobcům jít „zelenou“ cestou, od celopodnikových systémů řízení spotřeby energie až po inteligentní řízení strojů a vytápění, větrání a klimatizace (HVAC).

Zelený životní styl znamená rozhodovat se na základě ekologických dopadů svých rozhodnutí. Díky značné pozornosti, kterou média v posledních letech věnují tématům ekologické etiky, se stále více firem přidává k hnutí za zelenější podnikání.

Jak uvádí Larry Bliss, odborník akreditovaný organizací Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), pracující pro společnost General Motors, zelená výroba spočívá ve snížení nebo odstranění jakéhokoliv negativního dopadu zařízení firmy na životní prostředí. Patří zde také „hledání nových cest ke zvýšení energetické účinnosti, vytváření zdravějšího pracovního prostředí pro naše zaměstnance, minimalizace rušivých vlivů způsobených naším závodem a výstavba pomocí materiálů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.“

 

V závodě společnosti GM v Lansingu
shromažďují dešťovou vodu do cisteren nad
toaletami a používají ji ke splachování.
Zdroj: General Motors; fotografie John F. Martin

 

„Navrhování a výroba produktu, který má co nejmenší dopad na zdroje a životní prostředí, může přinést společnosti ekonomické i ekologické výhody,“ uvedl Chris Tall, technik pro speciální projekty společnosti NRG Systems. Společnost postavila zcela nový závod v Hinesburgu ve státě Vermont, který využívá ekologicky udržitelné postupy a materiály. Produkty společnosti NRG jsou určeny pro využití větrné energie k výrobě elektřiny. Společnost vyrábí komplexní systémy pro hodnocení větrných podmínek, výklopné stožáry, přístroje a senzory, které měří a analyzují rychlost a směr větru a další údaje o životním prostředí, používané při budování a provozování projektů na využití větrné energie.

Vlastníci společnosti, David a Jan Blittersdorfovi, chtěli přejít od slov k činům a učinit co nejvíce pro vytvoření ekologicky udržitelné budovy a procesů pro svou společnost. Například pro minimalizaci spotřeby energie na svícení se používají senzory přítomnosti. Jako celek budova využívá pouze asi čtvrtinu energie, kterou obvykle spotřebovává budova obdobné velikosti, uvádějí majitelé společnosti. Společnost NRG každoročně vyrábí zhruba 53 % vlastní elektrické energie prostřednictvím solárních fotovoltaických článků a větrné elektrárny za závodem.

Certifikovaná účinnost

Budova společnosti NRG nese certifikát „LEED Gold Certified“ a je jednou z pěti nebo šesti podobných průmyslových budov na světě. LEED je mezinárodně uznávaný standard pro navrhování, výstavbu a provozování vysoce výkonných budov, vypracovaný americkou organizací Green Building Council, a zlatý certifikát označuje vysokou úroveň výkonnosti.

Prvním závodem automobilové výroby na světě, kterému byl udělen certifikát LEED Gold Certified, byl montážní závod GM Lansing Delta Township Assembly Plant ve městě Lansing ve státě Minnesota. Očekává se, že během prvních deseti let provozu závod ve srovnání s tradiční konstrukcí ušetří přes 150 milionů litrů vody a 30 milionů kWh elektrické energie.

„Ve společnosti NRG jsme využili ‚inteligentnější‘ výrobní zařízení, které automatizuje procesy,“ uvedl Tall. „Například strojní vybavení běží pouze během výrobního procesu a jinak je ve stavu ‚bez napájení‘.“

„Inteligentní řídicí prvky v lakovacím boxu umožňují automatický provoz osvětlení a ventilátoru výfuku,“ uvedl Tall. Boxy jsou vybaveny několika dveřmi pro vícefázový provoz. Technik otevře dveře, světla se rozsvítí a ventilátor se rozběhne na předem nastavenou rychlost podle počtu otevřených dveří. Když technik dveře zavře, světla zhasnou a ventilátor běží na minimální rychlost po předem nastavenou dobu, aby umožnil vytvrzení, než se zcela vypne.

Strategie závodu GM v Lansingu

V závodě GM v Lansingu byla energetická efektivita začleněna do každého systému, což vedlo ke snížení nákladů na energii o 45 % ve srovnání s průmyslovým standardem, přičemž předpokládaná úspora činí 1 milion USD každý rok. Například spotřeba vody se snížila o 45 %, částečně díky shromažďování dešťové vody zachycené na střeše, která se uchovává v cisternách nad toaletami. Ta se pak používá pro splachování toalet namísto pitné vody.

„Osvětlení závodu je řízeno systémem řízení spotřeby elektrické energie, svázaným s plánováním výroby,“ uvedl Jim Konkle, vedoucí elektrotechnik společnosti GM. „Osvětlovací panely jsou vybaveny mikroprocesory, které komunikují se systémem řízení spotřeby energie a umožňují vypínání světel během nevýrobní doby. Celkové osvětlení exteriéru je řízeno podobně.“

Vzduchotechniku závodu tvoří střešní jednotky přívodu vzduchu a související ventilátory. Jednotky přívodu vzduchu jsou napojeny na celozávodní systém řízení spotřeby elektrické energie a jsou řízeny podle teploty a obsazenosti budovy.

Společnost Opto 22 řeší systém větrání a klimatizace

Také dodavatel automatizace, společnost Opto 22, vnímá rozruch okolo udržitelného životního stylu a rozhodla se přebudovat své závody, a ušetřit tak prostředky na rostoucí náklady na energii a zvýšit svou ekologickou uvědomělost.

„Společnost Opto 22 učinila vědomé rozhodnutí, abychom my, jako výrobce, snížili svou uhlíkovou stopu a měli zavedeny výrobní a podnikové procesy a zásady, které jsou ekologicky šetrné a podporují recyklaci, udržitelnost a šetření energie a přírodních zdrojů,“ vysvětluje David Crump, manažer pro marketingovou komunikaci.

Kromě zavedení pravidel o vypínání počítačů v noci a recyklaci papíru společnost použila své vlastní produkty pro řízení klimatizace a osvětlení. Byl použit systém Snap PAC (s řídicími prvky, I/O moduly, stojany a softwarem) pro připojení a efektivnější monitorování, řízení a shromažďo- vání údajů ze zařízení a procesů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC), osvětlení a systémů souvisejících s používáním vody.

Prvními kroky společnosti Opto 22 v procesu úspory energie bylo přezkoumání současného zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci a osvětlení. Technici vytvořili seznam vadných nebo poruchových zařízení, součástí a vybavení systému vytápění, větrání a klimatizace: ventilátory, které se netočí, jiné, které byly zapnuty neustále, prasklé napínací řemeny ventilátoru, vadné cívky motoru ventilátoru a spálené motory.

 

Závod společnosti GM v Lansingu je vybaven celou řadou ekologicky
šetrných prvků, včetně střechy o ploše 140 000 m2 opatřené bílým odrazivým
nátěrem, který brání zahřívání vzduchu v okolí budov a následným
nepříznivým vlivům na okolní vegetaci a zvířata.
Zdroj: General Motors; fotografie John F. Martin.


Kontrola ventilů a senzorů

Tento tým zjistil, že některé ventily systému vytápění, větrání a klimatizace ve stropě se neotevíraly pro přívod směsi studené vody a glykolu pro klimatizaci, a tím docházelo ke ztrátám energie. Kromě oprav vadného zařízení tým vypracoval i nové strategie pro řízení ventilů.

Hardware Mistic této společnosti využíval dříve pro průběžnou úpravu poloh ventilů a změnu průtoku vody smyčky PID, ale tento proces byl nepřesný, protože žádané hodnoty teploty vycházely z teplot měřených senzory ve vratném vzduchovém potrubí. Pro nápravu tohoto stavu byly senzory zavěšeny ze stropu a ventily se nyní otvírají a zavírají v plném rozsahu.

Ventilátory v administrativní části budovy běžely v zájmu co nejvyššího chlazení po celý den a spotřebovávaly příliš mnoho energie za dražší sazbu v období špiček. Projektový tým vypracoval strategii řízení, která by vypínala a zapínala ventilátory pouze do té míry, aby se každá oblast zchladila na předem definovanou žádanou hodnotu. V závodě se rovněž využívaly integrované teplotní senzory připojené k analogovým vstupním modulům na I/O stojanu pro provádění pravidelných odečtů teploty každé ráno. Pokud je teplota pod určitou hodnotou, Snap PAC provede předběžné zchlazení, zcela otevře klapky, vypustí spotřebovaný vzduch z budovy a umožní závodu průběžné zahájení chlazení.

Úsilí společnosti Opto 22 vedlo k 29% snížení její uhlíkové stopy, což je měřítko množství vypouštěného CO2 v důsledku spalování fosilních paliv. Společnost nyní snižuje zbývající emise uhlíku nákupem zelených známek organizace Green-e od nadace Bonneville Environmental Foundation (viz samostatný sloupec).

Crump doporučuje firmám, které jdou „zelenou cestou“ poprvé, aby měly na paměti, že i malé úsilí je užitečné. „Sami planetu nezachráníte, ani když se sebevědomě prohlásíte za ‚zelené‘,“ uvedl. „Postupujte po malých krocích a začněte s věcmi, které můžete udělat hned a pokračujte dále, angažovanějšími aktivitami a iniciativami. Jde spíše o proces a kulturu, která se v průběhu času rozvíjí a vyvíjí.“

„Když jsme začínali stavět budovu na zelené louce,“ uvedl Tall ze společnosti NRG, „věnovali jsme 90 % času projektování a 10 % vlastní výstavbě. Míra podrobností, které je potřeba [pro zelenou budovu] navrhnout dříve, než se provede první výkop, je zcela opačná, než bylo v oblasti architektury a výstavby doposud normou.“

ce

Pro více informací navštivte:
www.nrgsystems.com
www.opto22.com
www.usgbc.org/LEED 

 


Zelené známky snižují emise uhlíku a financují čistou energii

Nezisková organizace Bonneville Environmental Foundation prodává zelené známky (Green Tag), aby pomohla firmám, veřejným sítím, vládním agenturám a fyzickým osobám snižovat emise uhlíku. Příjmy z těchto certifikátů obnovitelné energie pomáhají nahrazovat tradiční znečišťující zdroje elektrické energie čistými, bezpečnými, udržitelnými a obnovitelnými zdroji, vyžívajícími solární a větrné energie.

Jedna zelená známka představuje dostatek obnovitelné energie pro vyrovnání měsíční spotřeby typického domu a je ekvivalentní odstranění emisí z jízdy standardním automobilem v délce 2 400 km. Jejich nákup podporuje rozvoj obnovitelné energie v oblasti energetických sítí, solárních článků pro školy a veřejné budovy a větrných elektráren pro farmy, hospodářství a obce.

Zelené známky organizace BEF jsou certifikovány programem Green-e, což znamená, že nezávislá třetí strana potvrdila, že obnovitelná energie splňuje přísné normy programu Green-e v oblasti ochrany spotřebitelů a životního prostředí. Program Green-e spravuje organizace Center for Resource Solutions a jeho logo je v USA uznávaným symbolem pro certifikovanou obnovitelnou energii.

www.b-e-f.org
www.greentagsusa.org
www.green-e.org


 

 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI