Print

Zelená cesta je tu zase

-- 01.07.08

Otázky energetické efektivity a ekologických zásad jsou opět na stole a získávají na naléhavosti. Proto dodavatelé automatizace a jejich zákazníci usilují o to, aby výroba byla jedním z nejzelenějších sektorů hospodářství.

Málokdo by s tím nesouhlasil. Amerika i ostatní svět nastupují zelenou cestu. Ať už je to prostřednictvím energetické efektivity, ekologických opatření, zásad ochrany zdraví a bezpečnosti nebo všeho dohromady, spotřebitelé, stejně jako výrobci, usilují o to, aby byli považováni za „zelené“.

Před více než třiceti lety probíhaly podobné snahy. Nedostatek ropy, Den Země, recyklace, systémy řízení spotřeby, to vše bylo ve středu zájmu a poté ustoupilo do pozadí. Nyní jsou tyto aktivity zpátky. Technologický pokrok umožnil a učinil atraktivním monitorování a měření, automatizaci a měření, které mají zásadní význam pro dosahování a udržení energetické efektivity a ekologické šetrnosti. Kromě toho však „zelené“ hnutí roku 2008 provází závažnější tón a ohled na dlouhodobou udržitelnost: tlak spotřebitelů, rostoucí globální poptávka po konečných zdrojích a nové poznatky – to vše nutí výrobce vyvíjet efektivnější produkty a procesy a zavádět odpovědnější způsoby řízení.

Proč zrovna zelená cesta? A proč právě nyní?

„Domnívám se, že tentokrát zde máme dokonalou souhru otázek změny klimatu a vysokých cen energie, které živí zájem o udržitelnost,“ říká John White, manažer společnosti Eaton pro systémy řízení spotřeby energie a environmentální řešení. Většina výrobců má na tuto problematiku stejný názor.

„Společnosti, které se zeleným iniciativám věnovaly již zpočátku a stávají se sociálně odpovědnějšími, zjišťují, že mají konkurenční výhodu,“ říká Rod Ellsworth, viceprezident společnosti Infor pro poradenství týkající se obchodních řešení a správy podnikových aktiv. „Produkty budou na trhu lépe přijímány a jejich výrobci budou finančně zdravější a flexibilnější.“ Software společnosti Infor pro podniky podporuje nejrůznější zelené iniciativy výrobců.

Dnešní trend směřující k větší energetické efektivitě a ekologické uvědomělosti se od dřívějších snah liší zejména faktory, které jsou jeho motivací. Brandon Henning, manažer pro globální průmysl v oblasti potravin a nápojů společnosti GE Fanuc Intelligent Platforms, vyjmenovává tři hlavní důvody existence a rozmachu současného zeleného hnutí. Zaprvé: „Velcí maloobchodní prodejci požadují, aby výrobci, od nichž nakupují, byli více zelení… a chtějí, aby to také doložili. Chtějí-li firmy nadále prodávat velkým maloobchodním prodejcům, musejí být zelené, a pokud jde o shodu s těmito požadavky, prodejci nejsou ochotni ke kompromisu. Prodejci, jako je Wal-Mart, provádějí audit,kolik energie, vody a dalších zdrojů dodavatel využívá, a tito dodavatelé musejí vykazovat každoroční snižování těchto hodnot.“

Základem zelené cesty je výroba

Zadruhé, udržitelnost a energetická efektivita jsou z obchodního hlediska zajímavé, protože snižují náklady na výrobní proces. „S tím, jak závody posuzují cesty k efektivnějšímu provozu, jdou na to také chytřeji. Pokud se to provede správně, přínosy snah o lepší účinnost jsou vyšší než náklady,“ říká Henning. „Investice do řídicích prvků, automatizačního zařízení, systémů řízení výroby, jako jsou Plant Applications společnosti GE Fanuc a systémy ERP, se svými výsledky sčítají a zvyšují celkovou efektivitu.“

Zatřetí, zdroje začínají být stále vzácnější. „Zejména v oborech, jako je výroba potravin a nápojů, může změna struktury počasí a klimatu ovlivnit dostupnost surovin,“ říká Henning. „Společnosti zkoumají svůj dlouhodobý dopad na životní prostředí a svou schopnost získávat suroviny, které potřebují.“

Zelená výroba v praxi

Každodenní provoz závodů mnoha velkých výrobců se nese v duchu zelených iniciativ a udržitelnosti. Pokud k nim nepatříte, existují dobré důvody, proč je nejvyšší čas vydat se tímto směrem.

Většina výrobců k zelenému trendu přistupuje ze dvou úhlů: zaváděním opatření v rámci svých organizací a implementací ekologicky šetrných opatření do svých produktů s ohledem na zákazníky. Mnoho z nich zavedlo specifické zelené iniciativy a další programy. Funkce monitorování a vykazování jsou nezbytné téměř pro každou takovou aktivitu a běžné je také využívání výhod pokročilé automatizace a technologie řízení a souvisejícího softwaru. I když tento výčet zdaleka není úplný, podívejte se na několik takových programů od dodavatelů automatizace a řízení, kteří jsou sami výrobci (viz také seznam na str. 24).

Mezi iniciativy výrobců patří opatření společnosti Freescale, výrobce zakázkových čipových sad a zabudovaných řídicích komponent. Program společnosti Freescale zahrnuje kroky pro úsporu zdrojů při svém vlastním provozu a měření jeho dopadu na odvětví, s nimiž má co do činění. „V roce 2001,“ říká Paul Ballentine, ředitel této společnosti pro bezdrátovou strategii a zastánce jejích aktivit na poli udržitelnosti, „jsme definovali základní pokyny pro využívání energie a zdrojů a cíle pro snižování jejich spotřeby. Stanovili jsme pět měřitelných ukazatelů: generování nerizikového odpadu; generování rizikového odpadu; emise skleníkových plynů; spotřeba energie a spotřeba vody. Každý vedoucí závodu na celém světě je odpovědný za měření a sledování těchto faktorů a vykazování jejich hodnot centrálnímu oddělení.“

Kromě snižování objemu spotřebované energie při výrobě svých produktů snížila tato společnost rovněž množství energie, které spotřebovávají její produkty samotné. Jak Ballentine uvádí: „Soustředíme se na výrobu internetových řadičů, které jsou energeticky účinnější a mají nižší spotřebu, což je příznivé pro zákazníka. Toto zařízení generuje mnoho tepla. Pro běh čipu a chlazení místnosti je zapotřebí elektrická energie. Efektivnější čipy pomáhají v obou směrech.“

Zelené snahy u společnosti Siemens Energy & Automation mají podobu zavádění řídicích prvků pro efektivitu v průmyslu obecně, zejména v odvětví alternativních paliv. Tato společnost již dlouho spolupracuje s výrobci biopaliv a provedla mnoho instalací svých automatizačních a řídicích systémů pro zajištění kvality a bezpečnosti. Jak říká Don Mack, vedoucí iniciativy PAS pro biopaliva této společnosti: „Musíme být lepšími „správci“ než dříve. Nedávno schválená energetická politika zvýšila povinné kvóty na výrobu etanolu a biopaliv a požaduje nižší spotřebu a emise motorových vozidel. Používání alternativních paliv může pomoci snižovat emise a má příznivý dopad na životní prostředí.“

Oficiální zelený program představený společností Opto 22 zhruba před dvěma lety se zaměřuje na interní úspory energie a ekologické povědomí, stejně jako na interakce se svými zákazníky. „Jakákoli zelená aktivita,“ doporučuje Benson Hougland, viceprezident společnosti Opto 22, „musí začít interní analýzou. Zkoumali jsme, co můžeme udělat na základní výrobní úrovni. Zvýšili jsme naše úsilí v oblasti recyklace a také změnili některé naše procesy směrem k vyšší efektivitě.“ Tato společnost se snaží při těchto aktivitách využívat vlastní technologii. „Propojili jsme systémy pomocí našich PAC SNAP,“ vysvětluje Hougland, „díky čemuž máme připravené řešení monitorování a řízení.“

Pro společnost Rockwell Automation je pojem „zelený“ příliš omezující a označuje své aktivity směrem k vyšší efektivitě jako „udržitelnou výrobu“. John Nesi, viceprezident společnosti Rockwell Automation pro rozvoj obchodu, tvrdí, že udržitelná výroba je otázkou širší sociální odpovědnosti, která „zahrnuje aspekty změny klimatu, bezpečnosti, energetické účinnosti a ekologické šetrnosti a je jediným dlouhodobým řešením k překonání rostoucích nákladů na energii, suroviny, odměny pracovníků, ušlou produktivitu pracovníků a právní odpovědnost za produkt. Udržitelná výroba rovněž vyžaduje informační i řídicí technologie. Například závod musí být schopen vybavit komín potřebnou technologií, aby jej mohl účinně monitorovat a určit, zda je spalování čisté, či nikoliv. Tento typ regulace lze nyní provádět pomocí softwarových nástrojů expertních systémů a prediktivního modelování a řídicích metod.“

Zdůvodňování aktivit

Touha po zelené cestě je živnou půdou pro vznik nových a modifikovaných produktů. Jak říká John White ze společnosti Eaton: „Vyrábíme záložní zdroj pro použití ve velkých datových centrech, který má menší spotřebu než tradiční záložní zdroj, aby zákazníkovi pomohl efektivněji řídit spotřebu energie, a k jeho výrobě je zapotřebí o 80 % méně energie než tomu bylo ještě před několika lety. Jiný příklad – náš rozváděč pro střední napětí neobsahuje SF6 (fluorid sírový), silný skleníkový plyn s dopadem na globální oteplování 23 900krát větším než má CO2.“

Zelená praxe přivedla společnost Schneider Electric k využívání více integrovaných řešení pro optimalizaci kapitálových a provozních výdajů. Jak uvádí Cassie Quaintance, manažerka této společnosti pro segment energetiky: „Infrastruktura závodu a základní řídicí úroveň vždy bývaly samostatnými jednotkami. Nyní mají obě stejné cíle týkající se energetické efektivity. Integrací našeho systému řízení spotřeby energie, softwaru pro realizaci výroby a softwaru pro správu dávkové výroby – tří systémů, které v posledních letech bývaly považovány za samostatné a řízené oddělenými organizacemi a umožňující výměny dat a parametrů, pomáháme organizacím v plnění jejich cílů celkové energetické efektivity. Integrací těchto systémů a přidáním funkčnosti a doplněním vlastností a funkcí do stávajících řešení přinášíme novou efektivitu do infrastruktury závodu a základní řídicí úrovně.“

Společnost Honeywell se velmi angažuje v zelených iniciativách, jak interně, tak ve svém vztahu k zákazníkům. Více než polovina jejích řešení usiluje o snížení výrobních nákladů nebo snížení spotřeby energie. „Pomáháme lidem nacházet příležitosti ke zvýšení energetické účinnosti; připravit komerční studii pro projekty vyžadující schvalování a použít technologii, implementovat řešení a vyhodnocovat výsledky,“ říká Brendan Sheehan, vedoucí marketingový manažer společnosti Honeywell Process Solutions pro zpracovatelský průmysl. Mezi nedávné aktivity patří instalace DCS a pokročilého systému řízení ve velké celulózce a papírně, která vedla ke zhruba 2% úsporám energie, což znamená úspory asi 1 milion USD ročně. „Celkově společnost dokázala spotřebovat méně zdrojů na tunu vyrobeného papíru, což je přesvědčivý obchodní případ pro implementaci řešení ke zvýšení efektivity,“ říká Brendan Sheehan.

Zdůvodnění těchto ekologických a energeticky úsporných projektů může být opravdu problémem. „Někdy jsou pro tyto změny dobré obchodní důvody,“ říká Paul Ballentine ze společnosti Freescale. „Instalace lepšího kotle nebo efektivnějšího zařízení má obecně dobrou finanční návratnost. Jindy je prostě dané opatření tou správnou věcí, kterou je dobré udělat. Každá organizace zaměřená na zisk musí mít tato opatření v rovnováze. Vždy existují nějaké kompromisy.“

Zcela falešná je však představa, že zelené aktivity zvýší výrobní náklady, zdůrazňuje Rod Ellsworth ze společnosti Infor. „Tato opatření spíše náklady na výrobu sníží. Energie je pravděpodobně největší výdajovou položkou nákladů na provoz a údržbu při výrobě daného produktu. Pokud společnost dokáže provozovat a udržovat svá aktiva s nižšími náklady na energii a spotřebou než dříve, nejenže šetří energii, ale produkuje také méně emisí a snižuje svou uhlíkovou stopu na vyrobený produkt.“ Společnost Roda Ellswortha nyní zohledňuje spotřebu energie a efektivitu ve všech probíhajících hodnoceních nákladů na údržbu a provoz daného aktiva, aby tak pomohla stanovit standardy pro kvalitu, dostupnost a kapacitu za co nejmenších nákladů na energii.

Podpora z celého světa

Jak už to vypadá, zelené hnutí je celosvětovým fenoménem a v podstatě žádná země či kultura neopomíjí udržitelnost. Jak zdůrazňuje John White ze společnosti Eaton: „Poptávku na posta vení zelených domů dostáváme i od svých partnerů na Středním východě. Rozvíjející se města, jako je Dubaj a Abu Dhabí, se zavazují uplatňovat postupy doporučené normou LEED.“ (LEED neboli Leadership in Energy and Environmental Design je systémem ekologického hodnocení vyvinutým americkou organizací Green Building Council.)

Je však pravdou, že intenzita a rozsah zájmu o energetickou efektivitu a snížení emisí skleníkových plynů se v různých regionech světa liší.

Čínská vláda prohlásila, že usiluje o zečtyřnásobení HDP do roku 2020, a to při pouze dvojnásobné spotřebě energie za stejné období. Toto zvýšení efektivity bude náročné, zdůrazňuje Brendan Sheehan ze společnosti Honeywell. „Tento požadavek může být v rozporu s rostoucí výrobou, která v posledních letech v Číně zaznamenala rychlejší růst spotřeby energie než byl růst HDP,“ vysvětluje. „Čína zařadila do svého hospodářského plánu z roku 2004 několik klíčových programů na úsporu energie. Patří k nim projekty týkající se uhlím vytápěných průmyslových kotlů, projekty na společnou výrobu elektřiny a tepla, vozidla na alternativní pohon, motory s vysokou účinností, energeticky úsporné osvětlení a další.“

John Nesi ze společnosti Rockwell tvrdí, že globální společnosti se sídlem v USA jsou mezi prvními iniciátory těchto trendů. „Mnoho z nich zkoumá svou globální uhlíkovou stopu a způsoby, jak v rámci všech svých závodů na světě uplatňovat redukční opatření. I Evropa si je již vědoma těchto otázek a omezuje průmyslové emise. Avšak jak si všímá Brendan Sheehan ze společnosti Honeywell: „Evropa se zaměřuje více na snižování emisí, protože s překročením určitých mezí je spojena daň.“

Budování zelené budoucnosti

Společnost Schneider Electric se sídlem v Evropě každoročně Evropské unii předkládá zprávu o udržitelnosti. Má proto k dispozici výsledky měření spotřeby energie a vody ve všech svých závodech na celém světě již od roku 2004. „Můžeme poměřovat naši spotřebu energie a sledovat náš pokrok při snižování našeho vlivu na životní prostředí,“ říká Cassie Quaintance.„Na sledování emisí skleníkových plynů nebo měření uhlíkové stopy se mi libí to, že umožňuje velmi jasně vidět vliv společnosti na životní prostředí. Nejde jen o pouhé zelené řeči [ekologická prohlášení bez reálných podkladů].“

Téměř všichni se shodnou na tom, že americká legislativa by potřebovala občerstvit. „Zákazníci očekávají a požadují plnění určitých kvalitativních úrovní,“ říká Mike Yost, manažer produktového marketingu společnosti GE Fanuc pro software na řízení výroby.„Ovlivňují aktivity maloobchodních prodejců, které budou mít následně dopad na základní výrobní úroveň a ovlivní legislativu. Existuje-li mezi zákazníky určitá potřeba, je to potenciálem pro vládní zásah.“

John Nesi ze společnosti Rockwell Automation se domnívá, že mnoho výrobců hledá standardy, které by mohli dodržovat, a parametry, podle kterých by měřili své operace. „Procesy, které by výrobci chtěli omezovat, vyžadují měření a záznamy. Mnoho z těchto úrovní dosud není závazně stanoveno ze zákona, ale výrobci to očekávají. Snaží se jít v předpisovém prostředí napřed a v současnosti sami usilují o ustavení vlastních standardů.“

Jak uvádí Ken Arnold ze společnosti Memphis Biofuels: „Nepředpokládám, že by se ceny ropy daly na ústup. Tlak na Kongres je dostatečný na to, aby zajistil, že motivační programy a kvóty zůstanou v platnosti, aby se průmysl biopaliv udržel v pohybu.“

„Než budou k dispozici jiná paliva,“ říká Rod Ellsworth ze společnosti Infor, „a to bude ještě nějakou dobu trvat, výrobci budou muset používat ropná nebo fosilní paliva a realizovat úspory prostřednictvím programů pracujících s poptávkou, které uživatelům pomáhají snižovat spotřebu natolik, aby se objem uhlíkových emisí přinejmenším nezvyšoval.“ Připouští, že nesmí polevovat úsilí o vývoj těchto alternativních zdrojů energie, jako jsou větrné farmy, palivové články a možná i jaderné zdroje energie.

Společnosti se shodnou na tom, že být na zelené cestě není jen otázkou shody s požadavky nebo podnikové odpovědnosti, ale že jde také o dobrý obchod. Jde o ziskovější obchod. Ceny energie jsou jen malou částí rovnice, říká John Nesi ze společnosti Rockwell Automation.

„Firmy, které mohou prokázat udržitelnou výrobu, mají šanci získat dlouhodobou konkurenční výhodu,“ říká Nesi. „Investoři hledají společnosti, které jsou sociálně odpovědné, zatímco investiční skupiny pro své investice preferují společnosti s pevně zavedenými praktikami pro udržitelnost. Jednoho dne mohou ceny ropy poklesnout, ale v té době již bude v plném rozkvětu celá řada nových projektů pro rozvoj alternativní energie. Americká vláda financuje projekty pro vývoj technologií k výrobě energie z etanolu, vodíku a projekty na rozvoj palivových článků a tyto investice zřejmě nebudou ustávat.“

Existuje mnoho zdrojů pro vytváření vlastních zelených iniciativ a programů. Seznam těchto zdrojům společně s odkazy na webové stránky s dalšími informacemi je k dispozici online.

ce

Jeanine Katzelová je konzultantka časopisu Control

Engineering. Můžete ji kontaktovat na adrese

jkatzel@sbcglobal.net.


Aplikace v zeleném: Řídicí prvky zajišťují kvalitu a přesnost pro závod na výrobu biopaliv

Jednou z reakcí na rostoucí ceny ropy je vývoj alternativních paliv, mimo jiné také produktů na bázi sóje a živočišných tuků. Memphis Biofuels je závodem, který pomáhal posílit dodávky těchto zelených zdrojů energie a přežil a rozkvétal i v časech cenových spirál, zčásti i díky využívání pokročilých automatizačních a řídicích systémů u svých procesů.

Když tato společnost zahajovala v roce 2006 svou činnost, ceny ropy byly vysoké a náklady na živočišné tuky nízké. V době, kdy byl o šest měsíců později závod připraven k zahájení provozu, však vzrostly ceny oleje ze sójových bobů, a vyrábět tento produkt tak mohli jen ti nejsilnější výrobci bionafty. Společnost Memphis Biofuels provedla značné změny svých procesů, aby mohla jako náhradu používat živočišný tuk.

Pro úspěch měla zásadní význam instalace řídicího systému Siemens PCS-7, který dal tomuto závodu flexibilitu potřebnou pro úpravu jeho procesů. Celý závod řídíme pomocí PC s využitím systému PCS 7,“ říká Ken Arnold, prezident a CEO společnosti. „Poskytuje nám úplný přehled o řídicích prvcích a o tom, co se děje v dispečinku, takže naši technici mohou řídit provoz. Jde o průběžný proces se zcela uzavřenými nádobami a nádržemi. Bez přehlednosti a jednoduchosti řídicího systému, který umožňuje operátorovi i technikovi vidět vše, co se děje, bychom to nedokázali úspěšně realizovat. S tradičním řízením bychom potřebovali mnohem více zaškolení.“

Provoz systému začal s jednou řídicí obrazovkou. „Ale téměř okamžitě jsme zjistili,“ přiznává Arnold, „že na jedinou obrazovku máme příliš mnoho procesních řídicích smyček. Skoro hned jsme přešli na čtyři, poté pět a nyní už osm řídicích, zároveň běžících obrazovek, takže můžeme najednou vidět vše, co se děje.“ Na vývoji obrazovek s touto společností spolupracoval systémový integrátor, společnost CCA Wesco, a pracovníci společnosti Siemens poskytli telefonickou podporu.

S ohledem na dopad biopaliv a alternativních paliv na celou oblast energetiky Arnold zdůrazňuje důležitost výroby kvalitního produktu a toho, jak investice jeho společnosti do řídicích prvků pomohly tuto kvalitu zajistit. „Investovali jsme do řídicích prvků pro naše procesy a také do vybavení naší laboratoře,“ vysvětluje. „V naší laboratoři monitorujeme proces a testujeme konečný výrobek. Nemůžeme automaticky předpokládat, že produkt odpovídá specifikacím. Bez náležitého testování a procesního řízení nemůžete zajistit, že v každém okamžiku vyrábíte materiál stejné kvality.“

Pro více informací navštivte:
www.sea.siemens.com/process
www.sea.siemens.com/biofuels
www.cca-corp.com
www.memphisbiofuels.com


Programy pomáhají ostatním nastoupit na zelenou cestu

Řada dodavatelů automatizace vyvinula programy pro podporu zelených aktivit podnikaných jejich zákazníky a pro zajištění větší ekologické šetrnosti vlastních operací. Níže uvádíme některé z nich.

Design Challenge – společnost Freescale Semiconductor. Tato globální soutěž je hodnocena cenou ve výši 61 000 dolarů za nejlepší zelený projektový návrh. Soustředí se na zelené produkty a spolupracuje s konferencemi regionálních vývojářů pořádanými společností Freescale. Na každé konferenci bude pro každý region vybráno deset finalistů a jeden vítěz. Z regionálních vítězů bude vybrán globální vítěz. Mezi kritéria patří použití produktů společnosti Freescale a dosažení zelených přínosů, jako je například efektivnější verze stávajícího produktu nebo metodika pro šetření zdrojů. Freescale je rovněž platinovým sponzorem soutěže Challenge X: Crossover to Sustainable Mobility („přechod k udržitelné mobilitě“) pro automobilové návrháře na podporu úspor paliva a snižování emisí.

www.freescale.com

Green Grant Program – společnost Opto 22. V rámci tohoto programu je zdarma poskytován hardware společnosti Opto 22, obvykle PAC (programovatelné řídicí automaty) a určitá technická podpora, potřebné pro zahájení zelené aktivity. Každá žádost o účast v programu je posuzována individuálně. Účastníci nemají ke společnosti Opto 22 žádné závazky.

www.opto22.com

Vision Project – společnost Eaton Interní program se zaměřuje na snížení skleníkových emisí podniku do roku 2012 o 18 %. Projekt Vision Project rovněž zahrnuje spolupráci se sdružením CABA (Continental Automated Buildings Association) a univerzitou Carnegie-Mellon, které společnosti Eaton pomáhají dokumentovat její úsilí o „ozelenění“ jejích výrobních závodů. Společnost Eaton doufá, že její úsilí povede k nalezení receptu na uvedení průmyslového závodu na zelenou cestu, v souladu s normou LEED americké organizace Green Building Council pro hodnocení budov.

www.eaton.com/greenbuildings

Energy Action Plan – společnost Schneider Electric. EAP zkoumá výrobní procesy a spotřebu energie společnosti Schneider ve všech jejích výrobních závodech na světě. Zaměřuje se na vývoj produktů a technologií umožňujících zákazníkům snižovat spotřebu energie. Za poslední tři roky tento program ušetřil zhruba 3,7 milionů USD a snížil spotřebu energie o přibližně 12 % na jednoho zaměstnance výrobního závodu.

www.us.schneider-electric.com

Ecomagination – společnost General Electric. Ecomagination neboli představivost při práci je závazkem společnosti General Electric k ekologické odpovědnosti. Tento program zavádí do praxe postoj společnosti GE, že finanční a ekologická výkonnost může jít ruku v ruce a podporovat růst společnosti, při současném zvládání některých z nejtěžších světových úkolů. Podporuje odhodlání společnosti vyrábět produkty a poskytovat služby, které jsou ekonomicky výhodné a ekologicky šetrné.

www.gefanuc.com

Zpráva společnosti McKinsey & Co.: Snižování emisí skleníkových plynů v USA – společnost Honeywell. Mezi nejvýznamnější ekologické iniciativy společnosti Honeywell patří podpis protokolu společnosti McKinsey, který stanovuje, že je možné prostřednictvím nejrůznějších zmírňujících opatření dosáhnout ekvivalentu redukce 600 megatun CO2. Tato zpráva je k nahlédnutí na adrese www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/greenhousegas.asp


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Moderní technologie v energetice
2019-05-28 - 2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry
I servis může být SMART
2019-06-04 - 2019-06-05
Místo: ABB s.r.o., Ostrava-Hrabová
Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI