Print

V rámci implementace informačního systému je vhodné udělat revizi potřebných historických dat

-- 23.07.18

Digitalizovat výrobu bez sofistikovaného informačního systému je značně utopická myšlenka. Každá firma dnes musí vyhodnocovat svou informační připravenost na dynamičtější změny v průmyslové výrobě. Jakých častých chyb se dopouštějí firmy při zavádění či aktualizaci systému, zejména pak jaké výhody komplexní ERP systémy nabízejí, hovoří David Kazda, Business System Manager společnosti Algotech, a. s.

Klíčovým tématem tuzemského i světového průmyslu je tzv. Průmysl 4.0. Jak vnímáte výzvy s ním spojené jakožto dodavatel IT řešení?

Výzvy vize Průmysl 4.0 vnímáme především prostřednictvím stále náročnějších požadavků našich zákazníků, kteří dnes už nehledají pouze dodávku ERP systému, ale prakticky poptávají řešení celého řízení firem, od standardních agend (finance, distribuce, výroba) až po řízení výrobních linek a robotických systémů. Z požadavků zákazníků je znát především snaha o maximální automatizaci procesů a nahrazení pracovníků s nižší kvalifikací počítačovými a robotickými systémy. Tento trend ještě více zesílil s nedostatkem vhodných pracovníků na trhu.

Společnost Algotech se zaměřuje na implementaci ERP systému Oracle JD Edwards EnterprisOne, který dokáže tyto nové požadavky splnit. V aktuální verzi 9.2 můžeme zákazníkům nabídnout implementaci mnoha funkcí pro podporu vize Průmysl 4.0 jako například napojení externích systémů, řízení výrobních linek nebo integrace externích čidel se získáváním dat přes IoT.

Pojďme si rozdělit typické zákazníky zjednodušeně na dvě kategorie. Začněme tou snadnější kategorií, tedy případem, kdy si zákazník pořizuje čistě nový informační systém. Jak zjistit, zda vůbec a případně jaké ERP by měl zvolit?

Nový informační systém si společnosti pořizují tehdy, když jejich velikost z pohledu řízení interních procesů přeroste možnosti ručního řízení pomocí excelu, případně ručně vyplňovaných formulářů. Společnosti bez ERP systému mají nástroje, kterými společnost „řídí“, ale bohužel nemají potřebné informace o tom, zda je to efektivní. Neexistuje zpětná vazba řízení a tyto společnosti fungují před zavedení ERP systému procesně jednosměrně. Takových společností dnes už není mnoho a většinou se jedná o případy, kdy firma rychle vyrostla a potřebuje opravdu účinné řídící nástroje. Většinou v první fázi realizujeme dodávku finančního modulu ERP systému a základních distribučních procesů – nákup, prodej a sklady. V druhé fázi se připojuje nasazení modulu pro řízení výroby, plánování a kvality. Obě fáze implementace je možné realizovat i paralelně, vše záleží na velikosti společnosti a kapacitách pracovníků na straně zákazníka pro poskytnutí součinnosti v rámci implementace.

A teď ta složitější a častější kategorie. V jakém je stavu současná infrastruktura v průmyslových provozech? Mají podniky nějaké verze ERP? Nebo převládají různé roztříštěné systémy – „nejlépe“ v každém oddělení jiné?

V praxi se setkáváme ve většině případů právě s tím druhým příkladem stavu podnikové IT infrastruktury. Společnost si prošla postupným rozvojem a na jednotlivé procesy má samostatné aplikace často od různých výrobců. V lepším případě mají podniky tyto aplikace nějakým způsobem integrované, ale setkáváme se i s případy, kdy prakticky každá část společnosti řeší svoje požadavky samostatně a integrace existuje pouze v podobě sdílení informací v excelovských tabulkách nebo emailem. Často slýcháme názor, že informační systém rovná se software pro zpracování účetnictví a ostatní agendy by měly být zpracovávány zcela odděleně. Při nasazení nového ERP systému v tomto typu společností  provádíme důkladnou analýzu s cílem pokrýt všechny potřebné procesy tím nejvhodnějším řešením a zaměřujeme se i na zjednodušení procesů.

Proč se vyplatí integrovat více systémů do jednoho řešení?

Integrovat jednotlivé podnikové procesy do jednotného ERP systému se vyplatí vždy, jako příklad však můžeme uvést především následující důvody:

 

  • Zákazník získá tzv. jednu verzi pravdy, jednotlivé informační systémy jsou totiž často zdrojem diametrálně odlišných informací.
  • Snížení chybovosti – potřebné informace se do systému zadávají pouze jednou, pokud se používají pro více procesů, jsou následně sdíleny.
  • Jednotné ovládání ERP – není nutné se učit ovládat několik různých systémů, jednotné rozhraní umožní snadné zaškolení a řešení potřebné agendy jiným pracovníkem v případě, že je to potřeba.
  • Údržba jednoho systému včetně nároků na IT podporu je vždy u komplexních řešení nižší než u mnoha různorodých systémů.
  • Bezpečnost
  • Celkové náklady na vlastnictví jsou nižší.

 

Jak lze při implementaci jednoho komplexního řešení zachovat stávající data?

Implementace ERP systému je vhodným okamžikem i k revizi firemních procesů, s čímž úzce souvisí i zachování potřebných historických dat a jejich migrace do nového ERP systému. V praxi se setkáváme s tím, že zákazník má v prvním okamžiku potřebu migrovat všechna data, která za svoji historii nashromáždil. V rámci analýzy se ale vždy ukáže, že mnoho dat dále nikdo nevyužívá a tato data se sbírají pouze z důvodu setrvačnosti. Ve své praxi jsem se setkal i s odstrašujícím případem, kdy v rámci implementace ERP systému došlo k odhalení pracovníka, který sbíral data z několika výrobních středisek, data zpracovával do složité excelové tabulky s mnoha dalšími výpočty, aniž by tušil, k jakému dalšímu účelu tato data slouží a nepodařilo se ani dohledat, že by vytvořený report někdo požadoval a data dále používal. V rámci implementace je tak vhodné udělat revizi potřebných historických dat a souvisejících reportů, aby došlo k přenesení opravdu jen těch potřebných, a ne pouze slepému zkopírování všeho do nového systému.

Která oddělení/pracovníci nejvíce těží z komplexnějších ERP systémů?

Komplexní ERP systémy jsou přínosem pro celou firmu. Umožňují komplexní pohled na celý podnik z různých úhlů, což není možné realizovat s dílčími informačními systémy. Nejvíce přínosné je nasazení ERP systému pro management společnosti, který získá přesná a správná data pro své rozhodování. Přínosy ocení i oddělení, kde dochází k využívání získaných dat pro operativní rozhodování, tedy oddělení nákupu nebo výroby. Nejméně nadšeni ze zavádění ERP systémů bývají uživatelé v účetním oddělení, zde nelze říci, že by neměli v novém ERP systému potřebná data, ale bývají konzervativní a neochotní vzdát se používání stávajících účetních systémů.

Vraťme se však zpět na úroveň výroby – co Váš systém v této oblasti nabízí?

Algotech dodává ERP systém Oracle JD Edwards EnterpriseOne, který umožňuje řízení různých typů výroby, a to výroby diskrétní, kdy je výrobek sestavován z komponent (automobilový, strojírenský průmysl) a výroby procesní, kdy výrobek vzniká homogenizací směsí a roztoků (chemický, potravinářský průmysl). Oba tyto typy výrob mohou být realizovány standardním „ručním“ způsobem či hromadným zpracováním na výrobní lince.

Ve výrobním modulu Oracle JD Edwards EnterpriseOne jsou integrovány jednotlivé subsystémy správy výrobních dat – technická příprava výrobních dat, řízení dílen, konfigurátor výrobků, materiálové a kapacitní plánovaní, předpovědi kapacit výroby, změnové řízení a konstrukční změny, řízení údržby, řízení kvality, záruční a pozáruční servis, výrobní účetnictví a kalkulace.

Výrobní modul je plně integrovaný o ostatními moduly, a to především s modulem financí a modulem distribuce.

Může Vaše řešení kooperovat například se zavedenými MES systémy, které firmy nerady mění?

Námi dodávaný ERP systém Oracle JD Edwards dokážeme plně integrovat se zavedeným MES systémem zákazníka a můžeme tak využít vždy to nejlepší z obou systémů. MES systémy jsou ve většině případů už napojené na výrobní linky, kde sbírají výrobní data přímo na úrovni průmyslových rozhraní PLC nebo i z konkrétních čidel. Bývá pak ekonomicky výhodnější neprogramovat nová rozhraní na jednotlivé výrobní linky a čidla, ale integrovat MES systém přímo do ERP systému. Systém Oracle JD Edwards EnterpriseOne má celou řadu připravených integračních rozhraní, která je možné využít pro napojení MES– API, SOA, webové služby, dávky atd. V případě integrace tak zákazník zavedený MES systém dále využívá pro operativní řízení výroby a získávaní dat z výrobních linek, ale samotné plánování výroby, kusovníky, plánování výrobních příkazů a evidence rozpracovanosti výroby se pak provádí v ERP systému. Druhou možností je využít i samotných vlastností ERP systému JD Edwards pro řízení výrobních linek a snímání dat přímo z výrobních strojů. Toto řešení bývá výhodné v tom případě, kdy zákazník potřebuje zpracovávat informace z výrobních zařízení, ale komplexní MES systém nemá. V praxi jsme realizovali snímání dat z výrobních linek v automobilovém, chemickém a strojírenském průmyslu.

Setkáváte se s obavami spojenými s kybernetickou bezpečností? Nakolik jsou oprávněné?

Kybernetická bezpečnost ERP systému je jedním z hlavních požadavků zákazníků. Data uložená v ERP systému mají pro podniky často větší hodnotu než výrobní prostředky, protože ztráta klíčových informací může být pro společnost v krajním případě až likvidační. Větší obava panuje z úniku informací přes vlastní zaměstnance než před nabouráním se do ERP systému někým zvenčí. Proto také vidíme v posledních letech jednoznačný trend provozu ERP systémů v cloudu, kde je pro zákazníka větší garance zabezpečení dat, než když ERP systém zabezpečuje a spravuje sám prostřednictvím svých IT pracovníků. Navíc se zavedením GDPR požadavků i na ERP systémy se nároky na zabezpečení dat výrazně zvýšily.

Z praxe mohu uvést, že kybernetickou bezpečnost není vhodné podceňovat. Setkal jsem se s případy, kdy ERP systém zákazníka byl cíleně napaden. Díky monitorování byly tyto útoky rychle identifikovány, v krátkém čase se podařilo realizovat nápravná opatření a výroba řízená ERP systémem nebyla nijak ovlivněna. Pokud by zákazník nebyl chráněn proti těmto útokům, mohlo odstavení ERP systému způsobit škody v řádu desítek milionů korun.

Jaká je podle vás budoucnost informačních systémů ve výrobě? Blíží se doba, kdy sofistikovaná řešení přeberou i nejmenší firmy?

Informační systémy ve výrobě se budou dále rozšiřovat. Je zde vidět tlak zákazníků na sběr výrobních dat i z provozů, kde to dříve ekonomicky nedávalo smysl. Druhým důvodem je pokračující automatizace provozů. Tam, kde dříve mistr na konci směny odvedl hotovou práci jednotlivých pracovníků ručně do systému, dnes vidíme trend online sběru dat z výrobních strojů a přehled o rozpracovanosti výroby. Zákazníci jsou čím dál náročnější, očekávají automaticky nejen hotové výrobky, ale i informace z výrobních strojů z průběhu výroby. Navíc jak stoupá nákladová cena lidské práce, začínají být veškeré investice vedoucí k úspoře manuální práce podporovány i v malých firmách.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI