Print

Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně – průkopník nových trendů v kybernetice

-- 19.12.11

Vědecká činnost

Od svého založení v roce 1960 zajišťuje ústav na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně výuku a výzkum především v oblasti technické kybernetiky. Hlavním posláním ústavu je výuka oborových předmětů týkajících se řídicí a měřicí techniky, robotiky a umělé inteligence, počítačového vidění a průmyslové automatizace. V současné době je ústav situován v nové moderní budově na ulici Kolejní 4, kde jsou laboratoře pro výuku a výzkum. Obor kybernetika, automatizace a měření absolvuje každoročně 80 studentů, a to včetně kombinovaného studia. Ústav automatizace a měřicí techniky je rozčleněn dle profesní orientace do pěti výzkumných skupin:

• Řídicí technika

• Měřicí technika

• Robotika a umělá inteligence

• Počítačové vidění

• Průmyslová automatizace

Skupina řídicí techniky se specializuje na oblast automatického řízení a představuje jedno z tradičních zaměření ústavu. Vědecká a vzdělávací činnost je zaměřena zejména na vývoj moderních algoritmů řízení technických systémů zahrnujících jak průmyslovou sféru, tak i aplikace v budovách, domácích spotřebičích i automobilovém průmyslu. V rámci praktických výstupů byla v minulosti realizována řada aplikací zaměřených především na řízení tepelných systémů a pokročilé řídicí systémy střídavých elektrických pohonů. Implementace řídicích algoritmů probíhá především na signálových Procesorech firmy Freescale či na systémech Compact Rio (National Instruments) a dSpace určených pro řízení v reálném čase.

Těsná spolupráce s průmyslovými partnery umožňuje skupině efektivní vedení výzkumu, ale i přenos poznatků z praxe do výuky, kdy se studenti mohou účastnit vybraných výzkumných aktivit formou semestrálních projektů, bakalářských, diplomových a disertačních prací. Nad rámec vlastních výzkumných aktivit se skupina řídicí techniky rovněž podílí na budování nového Evropského centra excelence Středoevropského technologického institutu (CEITEC) podporovaného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Skupina měřicí techniky se věnuje problematice elektrických a elektronických měření, snímačům neelektrických veličin, metodám měření a vyhodnocování neelektrických veličin se zaměřením na problematiku vibrodiagnostiky, termodiagnostiky, akustické emise, měření průtoku a měření hluku. Skupina disponuje několika velmi dobře vybavenými laboratořemi s rozsáhlou instrumentací pro měření většiny běžných fyzikálních veličin, jako jsou například průtok, tlak, teplota, vibrace, hluk a další. K specializovanému vybavení patří optické interferometry firmy Polytec řady OFV 5000 pro bezkontaktní měření vibrací, vzduchová zkušební trať pro kalibraci průtokoměrů, systém SPEKTRA CS18 pro kalibraci snímačů vibrací, termokamera Fluke Ti55, intenzitní sonda GRAS 50AI, pracoviště pro primární kalibraci snímačů akustické emise a mnohé další.

V oblasti elektronických měření je k dispozici široké spektrum přístrojů firem Agilent, Tektronix, Keithley, Fluke, Bruel&Kjaer a měřicí systémy National Instruments. Rozsáhlá vědecko-výzkumná činnost skupiny je podpořena národními i evropskými granty. Hlavní pozornost je v současnosti věnována problematice kalibrace a modelování inerciálních MEMS snímačů, akustické holografii v blízkém poli, optovláknovým snímačům a moderním diagnostickým metodám. Významná je i spolupráce s průmyslovými partnery. Z poslední doby lze uvést například vývoj systému pro měření polohy pro MEZSERVIS a. s., komplexní systém pro měření parametrů přesných převodovek pro firmu Stoeber Antriebstechnik GmbH a firmu RR Slovakia, měření akustických vlastností tlumicích materiálů pro firmu SIKA, vibrační a životnostní testy snímačů pro firmu ABB, spolupráce při vývoji snímače průtoku pro Poličské strojírny a mnoho dalších.


Skupina teleprezence a robotiky se zabývá výzkumem pokročilých způsobů ovládání mobilních robotů, především pak vizuální teleprezencí, dále pak automatickou sebelokalizací, tvorbou map a navigací ve složitém vnějším a vnitřním prostředí a tvorbou mechatronických systémů s vysokou odolností pro speciální prostředí. V oblasti vizuální teleprezence je hlavní činností skupiny zjišťování a ověřování hlavních parametrů vizuálního systému za účelem zprostředkovávat operátorovi maximálně kvalitní zrakový vjem při minimálních nárocích na datový přenos. Skupina se rovněž zabývá praktickými aspekty vývoje průzkumných mobilních robotů pro speciální aplikace. Cílem je vytvořit průzkumné systémy, které budou moci pracovat v místech, jež jsou pro člověka nebezpečná nebo nedostupná. Jde tedy o dálkově ovládané roboty například pro pyrotechniky, hasiče, armádu, záchranáře.

V oblasti sebelokalizace je snahou vytvořit jednotný systém pro automatickou sebelokalizaci mobilních robotů ve vnějším prostředí, v urbanistických oblastech i uvnitř budov. Jsou tedy zkoumány a vyvíjeny metody fúze dat ze snímačů GNSS, INS, laserových proximitních skenerů atd. Mezi nejdůležitější současné projekty patří například dálkově ovládané roboty řady Orpheus, průzkumný kamerový manipulátor Kyklop-2 či systém pro operátorské řízení heterogenní skupiny robotů Cassandra. Mezi hlavní partnery skupiny patří VOP-026 Šternberk, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a Univerzita obrany.
Výzkumné aktivity skupiny počítačového vidění jsou zaměřeny především na průmyslové a dopravní aplikace založené na kamerových systémech. Mezi ryze výzkumné projekty patří například vizuální navigace robota na základě izolované vizuální informace po značené trajektorii.

V mnohých aplikacích se navíc stírá rozdíl mezi čistou robotikou a vizuálními dopravními systémy (viz např. známý DARPA Grand Challenge), a proto řeší výzkumná skupina i řadu projektů na této bázi. Zajímavý je systém pro autonomní rozpoznávání dopravního značení, který funguje jako asistenční systém řidiče zejména v hustě značených lokalitách. Kamera umístěná v centrálním zpětném zrcátku vozidla snímá obraz před vozidlem a palubní počítač pak upozorňuje na aktuální dopravní informaci, zejména na zákazové značky. Výzkum asistenčních dopravních systémů se zaměřuje také na interiér vozidla, konkrétně na monitorování stavu řidiče. Z biologických údajů získaných z kamerového záznamu (mrkání, zívání) a z centrální řídicí jednotky (pohyby volantu) je provedena estimace aktuálního stavu pozornosti řidiče. Kromě ryze výzkumných projektů jsou skupinou řešeny také klasické průmyslové úlohy, jako je nekontaktní měření rozměrů výrobků, 3D rekonstrukce tvaru, vizuální navádění výrobních strojů, kontrola kvality a celistvosti výrobků a mnohé další.

Skupina průmyslové automatizace se zabývá automatizací strojů, výrobních linek, technologických procesů, ale i automatizací budov a domácností. Do odborného zaměření skupiny průmyslové automatizace patří především tradiční disciplíny automatického řízení, jako je logické řízení programovatelnými automaty, spojité řízení procesů a jejich optimalizace pro programovatelné automaty, distribuované řídicí systémy a sériové komunikační sběrnice Fieldbus a nižší. Skupina průmyslové automatizace se navíc zaměřuje i na moderní a dynamicky se rozvíjející témata, například řízení průmyslovými osobními počítači (Soft Control, Soft and Slot Logic), internetové technologie pro sběr dat a automatizaci, systémy a jejich využití v řízení, vestavěné (Embeded) systémy. V teoretické oblasti, na kterou se zaměřují některá témata disertačních prací doktorandů, se skupina specializuje na oblast teorie řízení logicko-dynamických (hybridních) systémů, formální specifikace řídicích, informačních a komunikačních systémů, vysoce bezpečné a vysoce spolehlivé řídicí systémy a jejich projektování. V současné době má ústav 35 pedagogických a vědecko-výzkumných pracovníků a 32 interních doktorandů. Vedoucí ústavu je doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. vedoucí ústavu předseda oborové rady magisterského studijního oboru Kybernetika, automatizace a měření Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT Kolejní 2906/4, 612 00 Brno tel.: 541 141 154 fax: 541 141 123 e-mail: uamt@feec.vutbr.cz http://www.uamt.feec.vutbr.cz

 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI