Print

Testování bezpečnosti v praxi

-- 01.09.08

I když testování bezpečnosti přístrojové techniky a řídicího vybavení dodavatelům zvyšuje náklady a prodlužuje dobu dodání výrobku na trh, jeho přínosy pro uživatele jsou mnohem důležitější než si většina z nich uvědomuje.

I když to považujeme za samozřejmost, za skutečnost, že váš závod nelehne popelem kvůli požáru způsobenému elektrickým zkratem a že vám váš počítač nedává elektrické rány, můžeme poděkovat především bezpečnostním normám a zkušebním laboratořím. Všechna tato loga a nálepky na nejrůznějších zařízeních by vám měla připomenout, kolik pozornosti se věnuje tomu, abyste vy, váš domov a váš závod byli v bezpečí.

Představte si, že byste si měli vybrat tlakový senzor a vysílač pro aplikaci v potenciálně výbušném prostředí. Bez existence bezpečnostních norem byste museli posuzovat toto zařízení sami, abyste se ujistili, že nemůže zažehnout hořlavé plyny. Vynásobte si tuto činnost počtem všech zařízení ve vašem závodě a rychle si uvědomíte, jak přínosné je testování bezpečnosti.

„Zákazníci nechávají na certifikačních orgánech testování, které by jinak museli provádět sami,“ říká Luis Duran, ředitel produktového marketingu pro bezpečnostní a kritické řídicí prvky společnosti Invensys Process Systems. „Tímto způsobem si zákazníci zjednodušují schvalovací proces pro splnění těchto požadavků. Když jsem před mnoha lety začínal v této oblasti pracovat, zkušební protokoly pro bezpečnostní systémy byly velice rozsáhlé a zahrnovaly řadu podrobných zkoušek. Hlavní rozdíl oproti dnešku spočívá v tom, že tehdy neexistovaly certifikační orgány, které by tyto testy prováděly, a zákazníci dělali tyto zkoušky sami.“

Nejrůznější výrobky, od spotřebitelských až po lékařské a průmyslové, jsou zkoušeny v celostátně uznávaných testovacích laboratořích (Nationally Recognized Testing Labs – NRTL), aby bylo zajištěno, že dokážou konkrétní funkce provádět bezpečně. To, co se považuje za bezpečné, samozřejmě závisí na aplikaci. Například topinkovač může být bezpečný v kuchyni, ale už ne v ropné rafinérii.

 

Zkouška zařízení odolného proti výbuchu v laboratoři UL. Zařízení je umístěno ve schránce, kterou lze naplnit zemním plynem a vzduchem. Do zkoušeného prostoru je umístěna zapalovací svíčka, která zažehne plyn, dosáhne-li nepřijatelné úrovně. Samozřejmě se občas stává, že zkoušené produkty testy nesplní a při zkoušce vybuchnou. Fotografii poskytl časopis Control Engineering.

 

 

Uživatelské společnosti z průmyslového prostředí musejí říci, jaké standardy jsou platné pro produkty v určité aplikaci. V některých případech může tuto volbu diktovat vnější regulační orgán (včetně místních stavebních a požárních inspektorů), oborové sdružení nebo pojišťovna. Určitý pracovník v rámci této skupiny bude obvykle odpovědný za kontrolu závodu a zajištění, že byly řádně uplatněny náležité normy a byly vybrány odpovídající produkty. Ve většině případů tito inspektoři nejsou pracovníky zkušební laboratoře.

„Tato odpovědnost za inspekci spadá na příslušné pravomocné orgány,“ říká John Drengenberg, P. E., manažer pro otázky globálních zákazníků laboratoří Underwriters Laboratories (UL). „Pokud stavíte závod, který vyrábí výbušný produkt, místní inspekční orgán bude muset závod zkontrolovat a ujistit se, že použité komponenty mají náležitá osvědčení pro danou aplikaci. Naše působnost už nesahá přímo do provozu. Neprovádíme instalaci ani inspekci. Nemáme jak přesvědčit zákazníky, aby požadovali osvědčení UL. To je věcí místních inspekčních orgánů.“

 

Vše začíná normou

 

Než může laboratoř NRTL začít se zkoušením, musí mít k dispozici určitou normu. Laboratoř může vypracovat své vlastní nebo může provádět zkoušky s ohledem na vnější normu. V některých případech se může dodavatel, uživatel a inspekční orgán dohodnout na příslušné normě pro určitou netypickou situaci.

Neexistuje-li norma, uživatel vybírající zařízení pro kriticky významnou instalaci bude muset provádět interní zkoušení, aby stanovil, zda je tento produkt vhodný pro předpokládané použití. Kromě toho bude tato společnost vydána na milost či nemilost případným inspektorům, kteří budou posuzovat jejich výběr komponent a instalaci. Neexistuje-li objektivní autorita, může dojít k neshodám a projekty se mohou zastavit.

„Vývoj norem podněcují dva faktory,“ říká Drengenberg. „Zaprvé je to změna technologie a zadruhé množství informací o nehodách. Máme-li statistické údaje ukazující, že něco nefunguje do té míry, že to způsobuje bezpečnostní riziko, chceme o tom vědět. Ve společnosti UL existuje skupina pracovníků, jejímž jediným úkolem je prošetřovat zprávy z provozu. Tuto skupinu tvoří vyšetřovatelé přijímající zprávy od výrobců, státních orgánů a veřejnosti, které následně prošetřují.“

Normy jsou velice specializované popisy psané precizním jazykem, neponechávající prostor k nejednoznačnému výkladu. Popisují řadu základních aspektů podle příslušné situace, například:

 • co má daná věc dělat,
 • kde smí být nainstalována,
 • jakým způsobem má fungovat,
 • způsob její konstrukce,
 • výběr interních součástí,
 • pokyny pro instalaci,
 • hlediska vlivu na okolní prostředí,
 • hodnoty parametrů napětí a proudu a
 • potenciální rizika pro zdraví pracovníků.

 

Tyto vlastnosti musejí být dostatečně podrobně popsány, aby při inspekci nebo zkouškách kterýkoli technik přesně věděl, jak má postupovat.

Psaní norem je důkladný proces zahrnující mnoho účastníků. Drengenberg jej popisuje takto: „Normy jsou vypracovávány na bázi konsensu. Máme k dispozici technické panely pro normy – skupiny tvořené výrobci, spotřebiteli, významnými státními orgány, právními zástupci spotřebitelů a dokonce i lékaři, je-li to namístě. Tyto zástupce pozveme a představíme jim rozsah působnosti projektu a naše navrhované požadavky.

„Ti o této problematice diskutují, buď osobně nebo prostřednictvím e-mailu. Povinností společnosti UL je pak odpovídat na veškeré připomínky, například ‚Chápeme, co navrhujete, ale má to následující nedostatky…‘. Tyto připomínky velmi pečlivě posuzujeme. Abychom nakonec změnili normu, musíme získat souhlas technického panelu pro tuto normu. Naším zájmem je vypracovat normu, která je relevantní pro současnost a zůstane relevantní i po delší časové období, ale i tak naše normy průběžně přezkoumáváme.“

Zkušební orgány často jednají se společnostmi ve fázi navrhování, aby jim případně nedoporučily určité varianty, které by certifikaci komplikovaly.

 

Proč tolik norem?

 

Za posledních zhruba sto let bylo vyvinuto mnoho norem a zkušebních metodik a vzniklo mnoho organizací pokrývajících určité země, regiony nebo odvětví v době, kdy tyto společnosti měly v mnohem menší míře globální působnost. Tyto skupiny si do značné míry udržovaly nezávislost, každá v rámci svého souboru norem. Výsledkem je, že na světě nebo dokonce ve stejné zemi existuje několik norem pokrývajících stejnou problematiku. Volba té správné normy může proto být pro konečné uživatele obtížná.

Některé produkty nebo aplikace bývají spjaty více s určitou laboratoří, i když to zdaleka není pravidlem. Například v USA se u jiskrově bezpečných zařízení dlouho využívaly výhradně normy organizace FM (Factory Mutual), zatímco organizace UL pokrývala elektrorozvodné panely a související zařízení. Některá zařízení zase mají více značek, aby uspokojila každého.

Dodavatelé, kteří chtějí prodávat produkty v různých částech světa, si brzy uvědomí, jak mnoho agentur vlastně existuje. Mezinárodní zákazníci a místní orgány, které jim ukládají pravidla, mají často velmi specifické představy, co je pro ně přijatelné a co nikoliv.

Postupující globalizace toto bujení norem nezpomalila, i když možná zmírnila jeho účinek tím, že se rozšířila nabídka variant, které může místní orgán akceptovat. Je těžké tuto problematiku kvantifikovat a většina informací je jen útržkovitých, ale obecně platí, že místní inspektoři preferují místní standardy. Inspektor v Rusku vyžadující osvědčení GOST (Gosudarstvenij Standart) se v ničem neliší od inspektora v Texasu preferujícího UL před německým TÜV (Technischer Überwachungsverein).

Znamená to, že se musí provádět mnoho redundantního testování u nejrůznějších standardizačních orgánů? Odpověď není jednoznačná, ale obecně panuje shoda v tom, že roste počet požadovaných testů, společně se souvisejícími náklady a časem.

„V Severní Americe spolupracujeme se třemi nejvýznamnějšími orgány – FM, UL a CSA (Canadian Standards Association),“ říká David Hohenstein, vedoucí oddělení hardwaru a marketingu divize automatizace procesů společnosti Pepperl+Fuchs. „Všechny tři mohou provádět certifikaci v USA podle norem USA nebo v Kanadě podle kanadských norem.“

Jsou-li normy podobné, je možné, aby se testování provedené jednou laboratoří převedlo na jinou? Hohenstein se směje, „v tom je právě ten háček. Toto opravdu možné není. Všechno jsou to nezávislé, ziskové orgány a obvykle si prováděné testy navzájem nechtějí převádět. Opravdu nezáleží na tom, že máte schválení provedené jedním orgánem a předložíte je jinému, to pro druhý orgán nic neznamená. Chtějí to vše provádět sami.“

 

Vytváření globálních produktů

 

Dodavatel musí určit, kolik norem se vztahuje na daný produkt na základě počtu trhů a šíře jeho použití. Tyto informace pocházejí především z praxe.

Scott Hillman, manažer produktového marketingu společnosti Honeywell Process Solutions, popisuje tento vztah těmito slovy: „Náš proces ‚naslouchání hlasu zákazníka‘ nám říká, které normy si musíme předem zajistit, ale občas se také stává, že zákazník řekne: Koupím tento produkt pro tuto aplikaci, pokud splňuje tyto konkrétní normy. Certifikace je způsobem, jak osvědčit, že tyto normy zákazníků výrobek splňuje.“

Musí se toto vše provádět najednou? Společnosti k této otázce přistupují různě, protože se produkty chystají nabízet na různých trzích a regionech.

„Když poprvé uvažujeme o nabízení produktu na trhu, vytvoříme si seznam našich přání,“ říká Hohenstein. „Máme své minimální požadavky pro uvedení produktu na trh a pro zajištění jeho životaschopnosti v příslušném odvětví. Musíme získat schválení „x“ a schválení „y“, abychom jej mohli prodávat, a dále máme seznam přání pro druhou, třetí a čtvrtou fázi uvádění produktu na trh s tím, jak připravujeme vstup do dalšího regionu nebo expandujeme a uvažujeme o bezpečnostně- kritických aplikacích.“

Jiné společnosti to provádějí vše již na začátku. Sean Keeping, viceprezident pro technologii přístrojové techniky společnosti ABB, řeší otázky uvádění na globální trh pravidelně. Říká: „V posledních několika letech se u všech na trh uváděných produktů, bez ohledu na to, zda pocházejí z výrobního závodu v Evropě, Asii nebo USA, každý považuje za globální výrobek a to usnadňuje definování výčtu osvědčení, která budeme pro globální uvedení produktu na trh skutečně potřebovat.“

„Když připravujeme uvedení nového produktu na trh, chceme říci, že pro něj máme všechna potřebná osvědčení pro Evropu, USA a Asii. Nechceme se ocitnout v situaci, kdy uvedeme produkt v Evropě s evropskými certifikáty a naše prodejní kanály v USA řeknou: ‚Ale my jej prodávat nemůžeme, protože nemá osvědčení pro USA.‘ Proto přímo na začátku projektu definujeme požadavky na globální osvědčení. Nevyrábíme regionální produkty.“

 

Redundantní, nebo odporující?

 

Nedochází někdy při takovém počtu norem k tomu, že si jejich požadavky odporují? „Nenazýval bych to rozpornými požadavky,“ říká Duran, „ale setkáváme se s potřebou splňovat redundantní požadavky a provádět opakované testy s ohledem na určitou národní normu. To prostě patří k obchodování v různých regionech. Například jakýkoli systém používaný v aplikaci s otevřeným ohněm a plynem v Číně vyžaduje osvědčení od čínského protipožárního orgánu. Požadavky jsou podobné jako u normy NFPA72 (National Fire Protection Association), nicméně my jsme povinni prokázat shodu čínským národním úřadům.“

 

Testování a další aktivity

 

Důležitost výrobních otázek může zkomplikovat testování a ovlivnit to, v jaké fázi cyklu projektování se uskuteční. „V Evropě existuje osvědčení CE (Conformité Européenne) a my jsme povinni mít na produktu značku CE dříve, než jej začneme prodávat,“ říká Keeping. „V USA, kde platí značky UL a FM, je mimořádně obtížné uvést na trh produkt se schválením UL a FM, protože ve skutečnosti musíte testování provádět na sériově vyráběném produktu. Nemůžete testovat prototyp. Právě z tohoto důvodu získáme osvědčení UL a FM až šest měsíců po uvedení produktu na trh.“

„Osvědčení ATEX (Atmosphere Explosibles) pro odolnost proti výbuchu je další obtížnou oblastí,“ říká Keeping, „protože musíme čekat šest měsíců na otestování sériově vyráběného produktu. Takže po dobu těchto šesti měsíců máme produkt, který je kompletní, ale bez osvědčení.“

Laboratoře NRTL vědí, že jejich práce osvědčením produktu teprve začíná. Po udělení značky organizace obvykle vyžaduje průběžné audity, chce-li konkrétní dodavatel nadále značku používat. To obvykle zahrnuje dohodu, že dodavatel připustí neohlášené inspekce a audity pro kontrolu, že při výrobním procesu nedošlo k žádné změně.

Četnost těchto auditů závisí na počtu a povaze produktů vyráběných podle příslušné normy. Malí výrobci mohou čekat návštěvu jen několikrát za rok, ale velcí výrobci s širokou nabídkou certifikovaných produktů mohou mít inspektory ve svých závodech prakticky neustále. Náklady na tyto inspekce pokrývá dodavatel na základě smluv s laboratoří.

I když tyto procedury mohou výrobcům komplikovat život, nakonec jsou přínosné pro konečné uživatele. Hillman připomíná: „Veškeré normy a certifikace se nakonec točí kolem dvou velmi prostých věcí: kvality a souladu s požadavky. Jsou s tím spojeny určité náklady a my jako výrobci se snažíme tyto náklady promítnout do produktu, pokud možno jednorázově, aby se zákazníci na těchto přínosech mohli podílet.“

ce

Peter Welander je redaktor zaměřený na

zpracovatelský průmysl. Kontaktujte jej na

adrese peter.welander@reedbusiness.com.


Dva seznamy osvědčení z praxe

Níže uvádíme dva různé průmyslové produkty a výčet osvědčení, která získaly, aby mohly být nabízeny na trhu pro jejich příslušné aplikace.

Regulátor průplachu a přetlaku Pepperl + Fuchs

Po dokončení vývoje bylo zapotřebí dalších 10 měsíců a 125 000 USD pro získání níže uvedených osvědčení potřebných pro certifikaci produktu k prodeji v USA, Kanadě, pro aplikace vyžadující certifikát ATEX a IEC Ex:
Nárazové a vibrační testování EMC;
UL 913;
UL 1203;
CSA C22.2 č. 152-M1984;
NFPA 496;
IEC/EN 60079-0;
IEC/EN 60079-1;
IEC/EN 60079-2;
IEC/EN 60079-11;
EN 61241-0;
EN 61241-1;
EN 61241-4.

SIS platforma Safety Manager společnosti Honeywell

NFPA 72 – norma pro protipožární ochranu FM a TÜV. TÜV Bayern – Osvědčení pro bezpečnostní zařízení třídy 6 (AK6), jak je definují následující dokumenty:
DIN V VDE 19250;
DIN V VDE 0801 včetně dodatku A1;
DIN VDE 0110;
DIN VDE 0116;
DIN V VDE 0160 včetně dodatku A1;
DIN EN 54-2;
DIN VDE 0883-1;
DIN IEC 68.
IEC 61131-2;
ANSI/ISA S84.01;
CSA norma C22.2 č. 0-M982 Obecné požadavky – Kanadské elektrotechnické předpisy, část II;
CSA norma C22.2 č. 142-M1987 pro zařízení pro procesní řízení;
UL 508;
UL 991;
UL 1998;
ANSI/ISA S84.01;
FM 3611;
IEC 61131-3 (schémata funkční logiky);
IEC 61508:1999, části 1-7;
Směrnice CE 89/336/EHS (EMC);
Směrnice CE 73/23/EHS (Nízké napětí).


Autor: Peter Welander
Control Engineering


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI