Print

Skutečné náklady na integraci systémů: zohledněte náklady a přínosy po dobu životnosti

-- 13.03.14

Integraci systémů může někdo považovat za jednu z posledních položek projektu a brát ji jako komoditu, jako nějaké zařízení. Skutečné náklady na integraci systémů mohou být komplikovanější. Porozumějte těmto nákladům a měřte je, abyste udrželi v průběhu času rozpočet vyrovnaný.

Při instalaci nové linky nebo projektu považuje mnoho lidí integraci systémů
za jednu z posledních položek projektu. Na náklady se často pohlíží jako na nákupní cenu systému a integrace se často bere jako komodita, stejně jako jakýkoli běžný kus zařízení. Kupující by se měli mít na pozoru, protože skutečné náklady na integraci systémů mohou být mnohem komplikovanější. Zjistěte více o tom, jak porozumět těmto nákladům a jak je měřit, a váš rozpočet zůstane dlouhodobě v rovnováze.

Dobrý začátek a dobrý konec

Počáteční náklady na projekt systémové integrace zahrnují náklady na materiál, softwarové licence, cestovné, instalaci a nejrůznější technické práce. Tyto náklady může výrazně ovlivnit široká řada faktorů u jakékoli dané výrobní linky nebo procesu.

Některé systémy poskytují velmi přísnou kontrolu procesního zařízení nebo výrobní linky, zatímco jiné mají větší variabilitu. Některé mají pevně určené činnosti a umožňují pouze předem definovaný soubor operací, zatímco jiné dovolují mnohem větší flexibilitu. U některých je mnoho redundance, u jiných existuje mnoho bodů selhání. Obsluha systémů může být velmi intuitivní, na druhou stranu může vyžadovat i rozsáhlé zaškolení. Provoz je u některých velice bezpečný, s malým rizikem pro pracovníky, vysokou mírou integrity produktu a vrstvami ochrany pro procesní zařízení. Jiné mohou nést výrazné riziko, pokud se neprovozují podle svého určení.

Určité aspekty, jako je bezpečnost, integrita produktu a ochrana zařízení, bývají obecně vyžadovány. Jiné, jako je flexibilita nebo snadnost operací, mohou být záležitostí rozpočtu, preference, procesu nebo obchodních požadavků. Všechny tyto aspekty mají vliv jak na počáteční náklady, tak na celkové skutečné náklady na systém v průběhu času. Je důležité tyto
faktory vyřešit předem.

Například obecně platí, že čím přísnější kontrolu procesu chcete, tím více jej musíte měřit. Čím více jej měříte, tím vyšší jsou náklady ve formě přístrojové http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_brezen_2014/tema_z_obalky_1.JPGtechniky, senzorů, I/O modulů, elektrického technického zajištění, programování, instalace a údržby. Vždy existuje rovnovážný bod mezi náklady na odpad z důvodu variability procesu a celkovými náklady potřebnými pro kontrolu procesu v určitých mezích. U dražších surovin a konečných produktů
je zapotřebí přísnější kontrola. Když předem věnujete pozornost tomuto rovnovážnému bodu, můžete z dlouhodobého hlediska dosáhnout velkých přínosů. Nedostatečná kontrola i nadměrné monitorování procesu nebo výrobní
linky mají své finanční konsekvence. Nejrůznější faktory ovlivňují počáteční náklady, jakož i provozní náklady v průběhu času.

Náklady po dobu životnosti: dlouhodobá prosperita

Většina systémů je v provozu roky. Je důležité vzít v úvahu, jaké budou v průběhu času provozní požadavky. Jednou z důležitých položek je flexibilita operací. Je relativně prosté navrhnout a nainstalovat systém s omezeným počtem předem naprogramovaných operací. Obvykle je složitější a dražší navrhnout, testovat a instalovat systém s velkým počtem flexibilních operací.

Mnoho výrobců má stále vyšší počet produktových skladových položek (Stock-http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_brezen_2014/tema_z_obalky_2.JPGKeeping Units – SKU) a potřebuje velkou agilitu svých řídicích systémů. U takových výrobních operací bude mít asi smysl investovat předem do systému,
který tento požadavek v průběhu času naplní. Dát takovou flexibilitu do rukou operátorů bude obvykle mnohem levnější než opakované přepracovávání systému technickými pracovníky během životního cyklu systému.

Pro mnoho závodů se odstávka rovná katastrofě. V některých případech může ztráta spojená s hodinou výpadku převážit celé počáteční náklady systému. Je důležité získat jasnou představu o skutečných nákladech odstávky linky, závodu nebo souvisejícího dodavatelského řetězce. Do všech systémů lze začlenit redundanci na mnoha úrovních, včetně serverů, řídicích prvků, pracovních stanic a dalších. Zvýší se tím počáteční náklady, ale může to být chytrým kompromisem, pokud je tolerance k výpadku nízká.

Pracovní síly: fluktuace a ergonomie

Dalším faktorem ke zvážení je míra fluktuace pracovníků v oblasti operací a údržby. Stejně jako mnoho chytrých zařízení vyžadují dnes i provozy se snadným a intuitivním řídicím systémem notnou dávku inteligence pod kapotou. Na trhu je široká nabídka operátorských rozhraní a vizualizačních produktů a existuje téměř nekonečně mnoho způsobů, jak je nakonfigurovat. Je-li fluktuace vašich pracovníků vysoká a váš proces složitý, může být ekonomicky rozumné utratit o něco více předem za lepší vizualizační produkty a konfigurace, aby bylo zaškolování pracovníků jednodušší.

Nezapomeňte na ergonomii interakce pracovníků s vaším systémem při výkonu jejich práce. Počet a umístění vašich operátorských pracovních stanic by to vše mělo zohledňovat. Systémové pracovní stanice musejí být relativně blízko místu provádění práce a v dostatečném množství, aby se více operátorů ve snaze přistupovat k systému nepletlo navzájem pod nohama. O něco více infrastruktury tohoto typu může ušetřit mnoho pracovních nákladů po dobu životnosti vašeho systému.

Pracovníci: bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost vašeho provozu by měla být hlavním hlediskem při navrhování. Systém musí především chránit lidi, ale měl by zohledňovat také integritu produktu a ochranu procesního zařízení. Riziko ztráty v kterékoli z těchto oblastí daleko převyšuje celkové počáteční náklady systému. Hlavní riziko pro pracovníky pochází z oblastí, které jsou poloautomatizované – kombinující automatické operace zařízení s manuálními operacemi pracovníků. Je zapotřebí http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_brezen_2014/tema_z_obalky_3.JPGsprávná kombinace senzorů a programování, aby se předešlo zahájení nebezpečného používání a zastavil se provoz, když jsou detekovány nebezpečné podmínky.

K ochraně produktů a zařízení by se mělo přistupovat podobným způsobem. Pro zajištění bezpečného nastavení musejí být naprogramovány adekvátní permisivní signály; operace s křížovým využitím musejí být vzájemně blokovány
a musí být naprogramováno, že kritické závady okamžitě zastaví všechny nebezpečné operace. Jako součást procesu navrhování je neocenitelný funkční popis všech těchto položek. Tento dokument s funkčním popisem předejte všem
zúčastněným stranám, aby se k němu vyjádřily. Je to skvělý způsob, jak zajistit, že máte pokryty všechny aspekty. Před instalací jakéhokoli systému můžete potřebovat regresní testování pro zajištění, že všechny permutace operací se chovají řádným způsobem. To vše si žádá čas a peníze, ale může to být malá cena ve srovnání s potenciálními ztrátami v jakékoli z těchto oblastí.

Poslední slovo k bezpečnosti: U pracovních stanic je příliš snadné nakonfigurovat nejrůznější druhy naměřených hodnot jako alarmy. To může být kontraproduktivní, protože to vytváří „šum“ znesnadňující odlišení skutečných
problémů od běžného údaje o stavu procesu. Lidská reakce na alarmový stav je nezbytným prvkem bezpečného provozu. Konfigurujte jen ty alarmy, na které je možno reagovat, abyste lépe řídili bezpečný provoz a zmírnili vaše riziko
ztráty v tomto ohledu.

Analytické nástroje pro preventivní a prediktivní údržbu

Posledním hlediskem v rámci skutečných nákladů na systémovou integraci jsou potenciální  úspory, které tato integrace může přinést. Chytře navržený systém dokáže přinášet úspory provozních i údržbových nákladů po dobu životnosti systému. Použití datových skladů a výrobních analytických nástrojů umožňuje hluboký vhled do chování procesního systému nebo výrobní linky. Tyto silné nástroje mohou přinášet významnou návratnost investice po dobu životnosti
systému.

Jestliže by v procesu došlo k něčemu neočekávanému, systém s možnostmi kompletního datového skladu může být neocenitelný při diagnóze toho, co se stalo. To může zahrnovat zaznamenávání všech akčních zásahů zařízení, zásahů operátorů a měření ze senzorů v každém okamžiku. Díky padajícím cenám ukládacích zařízení jsou tato řešení finančně dostupnější, než tomu
bylo ještě před pár lety. Ve srovnání s náklady na stahování produktu z trhu mohou být náklady na tuto větší přehlednost nevýznamné.

Měření a zjišťování trendů dob cyklu akčních zásahů zařízení nebo dob provozu může být velkou pomůckou pro preventivní údržbu souvisejících zařízení. Je skoro vždy levnější řádně udržovat zařízení na základě jeho používání, než je http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_brezen_2014/tema_z_obalky_4.JPGprovozovat až do jeho selhání, nebo ztrácet čas a peníze předčasnou údržbou.

Díky zaznamenávání a analýze skutečných dob provozu a cyklu může být preventivní údržba prováděna tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. A konečně schopnost monitorovat operace v průběhu času může přinést data, která se mohou ukázat jako prakticky využitelné informace pomáhající zvýšit provozní efektivitu procesního zařízení nebo výrobní linky. K těmto analytickým nástrojům patří analýza provozní účinnosti zařízení (Operational Equipment Effectiveness – OEE), analýza odstávek, statistické řízení procesu (Statistical Process Control – SPC), analýza chování pomocí lineární regrese a další. Takové analytické nástroje mohou uvolnit skrytou kapacitu v procesním systému, a to bez nutnosti investovat do nových zařízení.

Integrované plánování

Náklady a hlediska pro navrhování a implementaci řídicího systému by měly být nedílnou součástí každého projektového plánování, a nikoli druhotnou položkou někde na konci. Dlouhodobé náklady a přínosy jsou často mnohem komplikovanější, než se na první pohled zdá.

K náležitým praktikám při navrhování by mělo patřit zohlednění nejen dopadů na aktuální projekt, ale také očekávaného chování a hodnoty, kterou může systém v průběhu času přinášet. Řiďte se výše uvedenými pokyny, abyste vašemu systému umožnili přinášet tu nejvyšší hodnotu pro výrobní operace a udržovali tak dlouhodobé náklady pod kontrolou. ce

David McCarthy je prezident a CEO společnosti TriCore. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel, CFE Media, Control Engineering, mhoske@cfemedia.com.

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_brezen_2014/skutecne_naklady.JPG

Autor: Al Manzer, Optimation


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI