Print

MES: užitečný pomocník, nebo nechtěné dítě?

-- 25.04.14

Výrobní informační systémy (Manufacturing Execution Systems, MES) nejsou na trhu informačních technologií žádným nováčkem. Přesto je však procento výrobních podniků, které MES opravdu používají, poměrně malé. Pokusil jsem se proto na základě informací získaných při návštěvách několika desítek z nich o malé zamyšlení nad hlavními příčinami tohoto stavu a nad možnými cestami k jeho zlepšení.

Schopnost výrobních podniků obstát na současných trzích je dána souhrnem více faktorů. Jedním z nejdůležitějších je určitě účinnost (efficiency) procesů tvorby přidané hodnoty výrobku (nebo služby), za kterou je zákazník ochoten zaplatit odpovídající cenu. Vzhledem k tomu, že se ve výrobních podnicích rozhodující část přidané hodnoty vytváří ve výrobě, měla by být účinnost výrobních procesů neustále vyhodnocována a pokud možno zvyšována. To se bezesporu ve většině podniků děje. Otázkou však je, jakým způsobem, na jaké úrovni a s jakým výsledkem. Vedení podniku leckdy vidí ve zvyšování účinnosti především snižování nákladů. Tento pohled má samozřejmě své opodstatnění především v době, kdy se podniku či celé ekonomice nedaří. I když jsou v takové situaci předmětem zájmu managementu především čísla velká, je třeba si uvědomit, že se skládají z množství čísel malých, která sice vznikají v rámci jednotlivých procesů, ale jsou často získávána mimo něj se všemi důsledky na přesnost a věrohodnost. Pohled optikou velkých čísel tedy většinou není schopen rozeznávat a řešit například příčiny nedostatečného OEE (Overall Equipment Effectiveness) konkrétních pracovišť v situaci, kdy se výkonnost celku (zejména z hlediska nákladů) pohybuje v plánovaných mezích.

Tomuto způsobu pohledu do určité míry odpovídá i funkcionalita běžných podnikových informačních systémů (ERP) a úroveň podrobnosti i míra aktuálnosti jimi zpracovávaných dat. MES systémy, které jsou zacíleny zejména na podporu provozní úrovně řízení, naproti tomu umožňují pracovat s mnohem větším detailem a zajistit, aby potřebná data byla k dispozici včas, v potřebné http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_duben_2014/digi_ICZ.JPGkvalitě, podrobnosti a bez zbytečných nákladů na pořízení. Mohlo by se tedy zdát, že MES systémy jsou pro správné řízení moderního podniku v podstatě nepostradatelné a počet jejich uživatelů neustále utěšeně roste. Česká skutečnost je ale poněkud jiná: podniků, které je používají nebo jsou rozhodnuty do pořízení investovat, je stále velmi málo. Co je toho příčinou? Jedná se jen o nedostatečné povědomí managementu o možnostech a  skutečných přínosech MES, nebo o určitou neochotu provozních manažerů k  „odkrytí karet“ a ztrátu možnosti dlouhodobě plnit požadavky na zvyšování účinnosti procesů formou snižování nákladů? Proč se dodavatelům MES často nedaří přesvědčit management o významu investice několika desítek tisíc korun do vyhodnocení skutečného potenciálu přínosů implementace konkrétního MES?

Zkusme se v této souvislosti zamyslet nad následujícím pokusem o analogii. Provoz referentských vozidel je v každé firmě obvykle sledován a vyhodnocován prostřednictvím knihy jízd (vedené ručně či v počítači), do níž je každý zaměstnanec povinen zaznamenat všechny potřebné údaje o každé
realizované jízdě a o všech nákladech s provozem vozidla souvisejících. Takto pořízené údaje jsou sice primárně určeny pro účetnictví, mohou však cosi vypovídat i o tom, zda jsou náklady na provoz vozového parku využity z pohledu firmy dostatečně efektivně. Na druhou stranu je zřejmé, že každý se brzy naučí, jak knihu jízd vyplňovat „správně“ (tj. v souladu se stanovenými ukazateli, jakými jsou například poměr služebních a soukromých jízd) –  hodnocení je tak do značné míry postavené na vodě. O přínosech systémů založených na využívání GPS se v teoretické rovině většinou nepochybuje, při rozhodování o jejich zavedení se však často váhá a argumentuje tím, že „u nás je větší pořádek“ nebo že „naše podmínky jsou specifické“, případně že provést důkladnou analýzu provozu a zjištění skutečného potenciálu přínosů by bylo „pracné a časově náročné“. Moje osobní zkušenost je, že již první měsíc po zavedení takového systému do firmy se šesti vozidly klesly náklady na jejich provoz zhruba o 30 % a v dalších měsících již na této úrovni zůstaly. Příčinou  nebyl nižší počet služebních jízd, ale zejména přesnost jejich evidence podle skutečnosti bez účelového zaokrouhlování nahoru (služební jízdy) či dolů (soukromé jízdy) nebo vykazování jízdy v jiném čase, než proběhla. K dalšímu zefektivňování přispěla i možnost sledovat rychlost vozidel dosahovanou během jednotlivých jízd a vyvracet do té doby obvyklé argumenty, že vyšší spotřeba je například způsobena hustým provozem (jízda v koloně) a následným doháněním časové ztráty (rychlá jízda).

Ve výrobním podniku je autem z výše uvedeného příkladu pracoviště, nebo chcete-li stroj. Při plánování výroby mu přidělujeme úkoly (výrobní operace) a chceme, aby byly vykonány v určitém čase, za určitou dobu a v potřebné kvalitě. Informace o tom, jak jsou tyto úkoly skutečně plněny, se k nám dostávají nejčastěji ve formě výkazů práce vypisovaných ručně obsluhou pracoviště (obdoba zápisů do knihy jízd řidičem vozidla), v nichž se pro  jednotlivé operace evidují jména operátorů, počty vyrobených kusů (shodných a neshodných) a někdy i důvody přerušení práce (porucha stroje, nedostatek http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_duben_2014/digi_ICZ_2.JPGmateriálu). Pokud jsou ve výkazech požadovány i časové údaje (například  zahájení a ukončení operace), nelze se na jejich přesnost většinou příliš spolehnout. O něco lepší situace nastává v případě, kdy jsou údaje zadávány přímo do počítačů nebo terminálů umístěných ve výrobě.

Je zřejmé, že takto získávaná data často nejsou aktuální, obsahují určité množství chyb (před dalším zpracováním by proto měla projít verifikací) a pro operativní řízení jsou víceméně nepoužitelná – informace o událostech, na které je třeba okamžitě reagovat, se obvykle předávají jinými kanály. Data končí nejčastěji v ERP systému jako vstupy pro aktualizaci údajů o zakázkách, rozpracovanosti výroby, stavu zásob, realizované práci apod. Pro podrobnější controlling se většinou využít nedají, protože v nich chybí relevantní údaje. Není to trochu málo s ohledem na čas a úsilí (tedy náklady), které jsou s tímto  způsobem pořizování dat spojeny? A není zároveň škoda, že v moderních ERP systémech pracujeme s daty, které realitu výroby odrážejí neúplně, nepřesně a s časovým zpožděním?

V příkladu s auty jsme vypisování knihy jízd nahradili informačním systémem, který získává velkou část potřebných dat automaticky a řidič je pouze potvrzuje či doplňuje. Obdobné schopnosti má i kvalitní systém MES: umí-li se datově propojit se strojem, je možné mít v podstatě „zdarma“ aktuální a přesné informace o jeho stavu, momentálním výkonu, vybrané množině technologických parametrů apod. a stroji rovněž poskytovat data potřebná pro jeho činnost (NC programy). Operátora pracoviště lze řídit v reálném čase prostřednictvím terminálu (odpadají tím starosti s průvodní dokumentací) a v kontextu daného procesu od něj vyžadovat informace, které nelze získat automaticky, například výsledek předepsané kontroly kvality. Získaná data jsou komplexní, umožňují výrobu operativně plánovat a řídit, a následně mohou být zpracovávána z různých hledisek – obchod, výroba, kvalita, údržba, logistika, personalistika aj.

Proč tedy možností MES systémů využívá zatím tak málo českých podniků? Je zřejmé, že jeho zavedení stojí peníze, které je třeba zaplatit dodavateli  systému. Získávání informací o aktuálním stavu výroby a problémech, které je třeba operativně řešit, však také není bezplatné, i když se samozřejmě  nejedná o investice a není je proto zapotřebí zdůvodňovat a schvalovat. Možná by stačilo položit si pro začátek několik jednoduchých otázek a pokud možno pravdivě na ně odpovědět. Jakou část své pracovní doby stráví pracovníci výroby tím, že vyplňují formuláře anebo podávají hlášení na operativních poradách? Nakolik se informace požadované jednotlivými podnikovými útvary duplikují? Kolik času potřebují provozní manažeři na to, aby byli neustále „v obraze“ a mohli kvalitně nejen rozhodovat, ale také reportovat nadřízeným? Jak náročné je denně vybavit výrobu všemi potřebnými podklady pro její práci? Jaké úsilí je obvykle zapotřebí vynaložit k tomu, aby bylo možné vyhodnotit skutečné výsledky dosažené realizací určitého zlepšení? A tak bychom mohli pokračovat.

MES systémy určitě nejsou žádným zázračným lékem na řešení veškerých problémů výrobních podniků. Jejich přínosy jsou však na první pohled zřejmé (jako v uvedeném příkladu s vozidly) a neoddiskutovatelné. Je proto načase začít je považovat – obdobně jako ERP systémy – za nezbytnou součást podnikového řízení a buď věřit, že investice do jejich pořízení se po překonání počátečních obtíží určitě vyplatí, nebo se nechat o těchto přínosech přesvědčit formou odpovídající studie proveditelnosti, jejíž zpracování nabízejí jak dodavatelé MES, tak firmy z oboru procesního inženýrství.

Autor pracuje ve společnosti ICZ, která je dodavatelem systémů MES HYDRA a WMS OSIRIS.

Autor: Tomáš Zeman, ICZ a.s.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI