Print

Heavy Industry Day se věnoval digitalizaci a novým trendům v odvětví těžkého průmyslu a těžby

-- 19.11.19

O digitalizaci výroby v odvětví těžkého průmyslu a těžby diskutovali experti z Rockwell Automation se svými koncovými zákazníky během semináře Heavy Industry Day. Modernizace a optimalizace výrobních procesů, bezpečnost, snižování energetické náročnosti výroby, to vše byla základní témata setkání konajícího se 24. září 2019 v Rozdrojovicích u Brna. Účastníci byli seznámeni i s řadou příkladů z praxe.

„Mnoho podniků je stále přesvědčených, že se průmyslovou digitalizací nemusejí zabývat, nicméně mým názorem je, že se týká úplně všech,“ řekl na úvod setkání Account Manager z Rockwell Automation Tomáš Koukal. V následující prezentaci se dále věnoval mimo jiné častým překážkám bránicím českým firmám v průmyslové digitalizaci a naopak podtrhl, že stanovení konkrétní strategie a jasné vize společné pro všechny klíčové zaměstnance je zásadní pro úspěšnou cestu směrem k digitalizované výrobě.

Účastníci semináře se na úvod seznámili například se zajímavými statistikami týkajícími se dopadu IIoT na podniky nejen z odvětví těžkého průmyslu. Podle citovaných zdrojů z oblasti mezinárodních průzkumů zákaznického chování například 58 % podniků již do jisté míry zhodnotilo případný dopad IIoT na vlastní provoz, 27 % podniků začíná podnikat kroky k budoucímu vyhodnocení dopadu a 15 % podniků tomuto fenoménu nerozumí a nepovažuje ho pro svou existenci za důležitý. „Z našich vlastních zkušeností s chováním zákazníků na trhu však vyplývá, že většina podniků stále vyčkává, až jim cestičku k digitalizaci výroby prošlape někdo jiný. Nicméně není nač čekat. Zmiňovaní průkopníci si již nyní připravují díky implementaci kroků k digitalizované výrobě konkurenční výhodu na trhu,“ uvedl Koukal.

Jedním z dalších hostů semináře byl i zástupce globální softwarové společnosti PTC Robert Opletal. Společnost PTC se ve spolupráci s Rockwell Automation podílela na vývoji softwarové sady Factory Talk Innovation Suite, která v kombinaci s platformou thingworxod PTC poskytuje zákazníkům nástroje k úspěšné konvergenci mezi IT a OT (výrobní sférou). Jejich striktní oddělení bývá často zásadní překážkou, chcete-li úspěšně zavádět principy digitálního podniku. Zákazníci pak mohou využívat i další analytické nástroje z rodiny Faktory Talk Analytics, jako jsou Edge, DataView či DataFlowML.

Během setkání došla řada i na představení reálných případů z praxe, včetně využití možností vizualizace pomocí rozšířené reality, což by mělo zlepšit úroveň údržby elektrických a strojních zařízení.

„Stav digitalizace výroby podniků v segmentu těžkého průmyslu se často odvíjí od nízké úrovně automatizace výroby,“ připomněl Account Manager společnosti Rockwell Automation Tomáš Koukal, se kterým jsme měli možnost hovořit právě v rámci semináře Heavy Industry Day. Segment těžkého průmyslu má svá specifika a musí se stejně jako většina výrobních firem postavit otázce digitalizace čelem. I zde ale u řady firem panuje nerozhodnost a nízká informovanost.

Když se podíváme na stav digitalizace a automatizace v segmentu českého těžkého průmyslu, nejspíše se shodneme na tom, že v řadě firem stále chybí jasná představa a koncept. Automatizace přitom v následujících dvaceti letech podle všech prognóz tento segment zasáhne zcela zásadně. Přesto je si stále velké množství firem jisto, že se jich to netýká. Co se ještě musí stát, aby jejich management pochopil, že je za pět dvanáct?

Stav digitalizace výroby podniků v segmentu těžkého průmyslu a poměrně nízká úroveň její implementace často souvisejí s nízkou úrovní automatizace výroby. V tomto ohledu je segment těžkého průmyslu specifický. Mnoho zákazníků je právě proto přesvědčeno, že se jich digitalizace výroby netýká. Zde je však potřeba zmínit, že pojem digitalizace výroby nelze spojovat pouze s automatizovanou výrobou. Potřeba digitalizace výroby se týká všech společností, a to i těch, které mají vysoký podíl manuální práce či se zabývají převážně zakázkovou výrobou. Týká se všech společností, jež mají za cíl zvyšování produktivity výroby a chtějí dosáhnout modernizace a optimalizace výrobních procesů. Cílem digitalizace výroby je zvyšování efektivity, flexibility a kvality výroby za současného snižování energetické náročnosti a časových i materiálních ztrát ve výrobě díky zlepšení koordinace různých procesů v podniku. Je také potřeba zmínit, že většina globálních společností majících výrobní závody po celém světě již jasnou představu a koncept digitalizace výroby má a nachází se v různém stadiu jeho implementace. Důvodem těchto kroků je uvědomit si, že je to jediná cesta k udržení silné a stabilní pozice na globálním trhu v následujících letech. Pokud na tuto cestu nenastoupí i menší a lokální podniky, budou dříve či později čelit otázce konkurenceschopnosti, ale to již může být opravdu pozdě.

V prostředí průmyslových podniků se pohybujete často, jsou to vaši koncoví zákazníci. Jak byste charakterizoval současnou úroveň digitalizace zmiňovaných 58 % průmyslových firem, které se s touto problematikou potkaly, pochopily ji a věnují se jí?

Podle existujících statistik společností specializovaných na oblast mezinárodních průzkumů zákaznického chování se pouze 58 % podniků problematikou digitalizace výroby aktivně zabývá a již do jisté míry zhodnotilo případný dopad na vlastní provoz. Je však potřeba uvést, že až 18 % společností vyhodnotilo, že je v současné době dopad na jejich provoz nulový. Bavíme se tedy statisticky maximálně o 40 % podniků, které vnímají potřebu digitalizace jako zásadní.  Z našich vlastních zkušeností s chováním zákazníků na místním trhu však vyplývá, že většina podniků stále vyčkává, až jim cestičku k digitalizaci výroby prošlape někdo jiný. Nicméně není nač čekat. Zmiňovaní průkopníci si již nyní připravují konkurenční výhodu na trhu díky implementaci kroků k digitalizované výrobě.
 
Problematice propojené výroby se věnujete intenzivně a je jasné, že ideální stav se buduje roky. Pojďme se podívat na některé klíčové kroky, které Rockwell Automation svým zákazníkům doporučuje pro snazší zvládnutí procesu. Jako klíčové se jeví pochopení managementu pro celý proces optimalizace.


Je to přesně, jak říkáte, cesta k digitalizované výrobě je dlouhodobý proces, který vyžaduje angažovanost všech klíčových struktur napříč podnikovou organizací a podporu vrcholného managementu. Řešením není jmenování „digitalizačního manažera“ či převedení zodpovědnosti za zhodnocení dopadu propojené výroby na izolovaný tým pracovníků v IT oddělení. Klíčovým faktorem na cestě k úspěchu je nejen vytvoření zmíněné pracovní skupiny v rámci organizační struktury celé společnosti, ale také vybudování spolehlivé a zabezpečené informační infrastruktury a v mnoha případech i modernizace používaných technologických prostředků. V neposlední řadě je třeba mít na mysli nutnost rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců, kteří by na éru digitalizované výroby měli být předem připraveni. V těchto ohledech doporučujeme našim zákazníkům navázat spolupráci s profesionálními hráči na trhu, kteří jsou jim schopni pomoci tímto dlouhodobým procesem efektivně projít.

Často zmiňovaný problém jsou kapacity. Chybí nám celá jedna generace schopných inženýrů a technologů. Tady nejspíše vaše společnost řešení nenabídne?

Otázka kapacity odborně znalých pracovníků se zkušenostmi je palčivým problémem dnešní doby pro naprostou většinu výrobních společností. Společnost Rockwell Automation si je tohoto problému vědoma, a proto se snaží i v této oblasti nabídnout prostředky a nástroje, které jsou využitelné i v oblasti lidských zdrojů a umožňují alespoň částečně tento problém řešit. Díky partnerství se společností PTC jsme schopni nabídnout efektivní nástroje pro vzdálenou podporu, školení, vedení a kontrolu zaměstnanců využívající tzv. rozšířené reality. Díky těmto moderním technologiím lze zmíněné problémy s chybějící generací inženýrů a technologů rychleji překonat i za současného snížení nákladů na školení zaměstnanců a zvýšení jejich bezpečnosti.
 
Práce s daty potřebuje technologickou vybavenost. Jaké doporučujete technologické minimum, které je důležité a lze na něm stavět další digitální rozvoj společnosti?


Spíše než o technologické minimum se podle mého názoru jedná o potřebnou informační infrastrukturu, kterou společnosti vážně uvažující o digitalizaci budou potřebovat. Samotnou podstatou digitalizace je propojení dříve relativně oddělených světů informační techniky (IT) na jedné straně a výrobní/průmyslové automatizace (OT) na straně druhé. Tím vznikne jedna „konvergovaná“ IT/OT infrastruktura, která by nadále měla být stabilní, propustná a zabezpečená. Zní to jednoduše, ale je to v podstatě velká výzva hned na úvod celého digitalizačního procesu.
 
Velký důraz kladete na údržbu a možnosti prediktivní údržby. Tam má podle vás digitalizace v tomto oboru největší smysl. Nějaké pilotní projekty v oblasti těžby už běží, můžete nám je přiblížit?


Pilotních projektů ve skutečnosti běží více, a to nejen v oblasti těžby. Každopádně těžební průmysl je v tomto ohledu dobrým příkladem pro nasazení řešení umožňujících vzdálený dohled nad stavem strojních a elektrických zařízení za účelem prediktivní údržby. Důlní provozy jsou často velmi rozsáhlé a nacházejí se v odlehlých oblastech. Sběr provozních dat a sledování jejich vývoje v čase lze pak efektivně využít k údržbě zařízení bez nutnosti řešit reaktivně opravy a tím pádem samozřejmě související ztráty v produkci.

U tématu údržby bych se ještě zastavil. Velké množství těžkých provozů má zásadní problém s tím, že na výměnu opotřebených komponent má čas pouze v rámci plánovaných odstávek. K nástrojům prediktivní údržby se tak staví nedůvěřivě a považují to za vyhozené peníze. Vidíte to jinak?

Pokud se firmám, které jsou z podstaty svých výrobních procesů odkázány na plánované odstávky, nestává, že by mimo interval docházelo k neplánovaným, a tedy nežádoucím výpadkům, pak skutečně není mnoho, co by bylo možné zlepšit. Otázkou však i nadále zůstává, zda je plánovaná údržba při odstávkách založena na nejlepších racionálně dosažitelných informacích, nebo jen na zkušenostech a zvyku. Neboli zda jsou si takové firmy jisty, že údržba byla nezbytná a nemohla být naplánována až na příští odstávku. Závažnost takovýchto otázek bude v čase narůstat s tím, jak budou zkušení pracovníci odcházet do důchodu.

Často zmiňovaným problémem u firem, které již z části své provozy digitalizovaly, je spousta ostrovních řešení a zálohování dat v systémech, jež spolu nekomunikují. Tady by mohlo pomoci vaše řešení, které nabízíte díky vaší akvizici se společností PTC?

Moje doporučení je následující. Počet ostrovních řešení zejména v oblasti IoT/IIoT bude spíše narůstat. Všichni pozorujeme, kolik různých aplikací naše firmy zavádějí pro nejrůznější oblasti. Firmy budou nezbytně potřebovat z dat obsažených v různých systémech iterovat informaci a kontext, na základě kterého lépe porozumí, v jaké situaci se nacházejí. Následně se budou moci také správně rozhodovat. Budou tedy potřebovat platformu, která umožní nejrůznější IoT a IIoT řešení provázat. Jedním z existujících řešení je „Faktory Talk Innovation Suitepowered by PTC“ od naší společnosti a vašim čtenářům mohu rozhodně doporučit, aby ho zahrnuli do svého širšího výběru možností.

Autor: Vítězslav Fejfar


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI