Print

Fokus: Investice do HMI jsou odrazem rostoucího trhu

-- 21.03.07

Máme-li jmenovat jednu oblast automatizace a řízení, která v poslední době zaznamenává růst a změnu, pak je to rozhraní člověk- stroj (human-machine interface – HMI). Díky pokroku v technologii softwaru a hardwaru jsou zobrazovací zařízení a systémy, které je řídí, vyspělejší a přesnější. Propracovaná grafika a animace a schopnost vykonávat složitější funkce, ve spojení s rozšířenou funkčností bezdrátového spojení a konektivity, podporují rozšíření a růst tohoto oboru.

V nedávném internetovém průzkumu se v zájmu prozkoumání a lepšího pochopení použití HMI softwaru ve výrobě ptal časopis Control Engineering a organizace Reed Research Group, které jsou obě součástí Reed Business Information (www.reedbusiness.com), předplatitelů na uplatnění těchto produktů a jejich preference v této oblasti. Odpovědi téměř 260 řídících techniků, kteří specifikují, doporučují a/nebo nakupují HMI software, odkryly některé zajímavé pohledy.

Více než polovina (52 %) respondentů používá HMI software pro splnění požadavků v rámci závodu. Nepřetržitá a dávková výroba se podílí na 42 % všech primárních aplikací. Aplikace diskrétní výroby se na celku podílejí 11 %. Výrazný podíl 22 % spadá do jiné kategorie, což naznačuje rozmanité uplatnění.

Každý respondent průměrně za posledních 12 měsíců nakoupil 59 sad HMI software a vynaložil téměř 175 000 USD, zejména na aktualizace a přizpůsobení se novým možnostem.

Roy Kok, senior manažer pro Proficy Software společnosti GE Fanuc Automation, poznamenává: „Řešení HMI/SCADA jsou stále častěji součástí mnohem širší automatizační strategie. Všudypřítomné využívání technologie HMI/SCADA nám umožňuje zaměřit se na přirozený vývoj automatizace – schopnost uchopit informace z HMI/SCADA a dát jim větší využití. Dosahuje se toho prostřednictvím využití datového skladu, umožňujícího dlouhodobou archivaci dat a analytických nástrojů otevírajících další dimenze analýzy procesů, a to v průběhu času, podle sérií, v rámci výrobní linky nebo celého podniku. Hodnota produktů pro HMI/SCADA je proto dána jejich schopností zajistit rychlou integraci s širším rozsahem produktů „inteligence závodu.“

Studie plná kontrastů

Průzkum dospěl k různorodým zjištěním a v některých případech i k rozporům. Například téměř dvě třetiny respondentů říkají, že prohlížení nebo monitorování HMI informací nevyužívají webové rozhraní. Avšak většina má ve stávajících systémech otevřenou síť (56 %) a/nebo konektivitu OPC (53 %). Pětina z nich využívá možnosti bezdrátového připojení. Očekává se však, že se tato hodnota v příštích dvou letech zvýší na 66 %.

„Nepřekvapuje mne, že téměř dvě třetiny dotázaných v současnosti nepoužívají monitorování s využitím webu,“ říká Tonya R. Yorková, specialistka na marketingovou komunikaci firmy BizWareDirect Inc., (www.bizwaredirect.com), společnosti vyvíjející software, která se specializuje na shromažďování průmyslových dat a datový management. „Mnoho z nich si ještě neuvědomuje, jaké pohodlí v rámci závodů mohou aplikace na webové bázi přinést. Zákazníci, kteří přikročili k webovému monitorování, jsou ohromeni, jaký rozdíl přineslo přepnout se na jakýkoliv počítač na lince a mít snadný a rychlý přístup k záznamům. Uživatelé si nakonec začnou více uvědomovat funkční možnosti této technologie jako průmyslového nástroje. Pak budeme svědky skoku v procentuálním podílu závodů, které ji nejen využívají, ale spoléhají se na ni.“

Čtyřicet procent respondentů uvádí, že jejich systémy HMI pomáhají v plnění zákonných požadavků, jako je 21 CFR část 11. Vzhledem k většímu podílu respondentů (42 %), kteří HMI software používají pro nepřetržitou i dávkovou výrobu, by se zdálo, že by toto číslo mělo být vyšší. Avšak Renée Brandtová, marketingová manažerka pro vizualizační produkty společnosti Wonderware a obchodní jednotky ArchestrA, uvádí, že role HMI pro tento úkol se mění. „Po HMI je požadováno zachycení interakcí uživatelů, zejména elektronických podpisů,“ říká, „avšak druhým prvkem splnění požadavků je ukládání dat. V tomto smyslu vidíme trend směrem k používání produktů pro sledování historie procesů nebo produktů založených na databázích. Je tím zajištěna schopnost rychle splnit požadavky na elektronické záznamy a automatické vykazování, jako je elektronický dávkový záznam, a schopnost tyto informace vyvolat za dlouhá časová období a zároveň zajistit, aby tyto elektronické záznamy nešlo měnit ani upravovat.“

Využívání HMI

Respondenti průzkumu byli podrobně dotazováni na jejich současné systémy HMI a prvky, které považují za důležité. Konkrétně byli požádáni o uvedení těchto faktorů ve čtyřech oblastech: vstupní zařízení, grafické možnosti, konektivita a operační systémy. Podle respondentů je typickým systémem otevřená síť s barevnou grafikou, dotykovou obrazovkou a dotykovou klávesnicí, běžící na operačním systému Microsoft Windows XP.

Je třeba říci, že velký počet respondentů již využívá ploché obrazovky. Nezměrné přínosy jejich malé tloušťky, snadnosti instalace a možnosti umístění na těžko přístupná místa jim v relativně krátké době zajistily popularitu.

Nejméně polovina všech respondentů využívá otevřenou a/nebo OPC konektivitu, zhruba 20 % využívá bezdrátové připojení, 11 % se připojuje k MES a 9 % k systémům ERP. V podstatě všichni respondenti využívají barevné zobrazování (95 %) a/nebo funkce alarmů (93 %), avšak běžné je také zobrazování trendů (83 %) a animace (74 %).

Roy Tanner, marketingový manažer pro systém 800xA společnosti ABB Inc., komentuje vysoké procento využívání funkcí alarmů a trendů a poznamenává, že téma alarmový management převládalo v nedávných diskusích se zákazníky v důsledku většího úsilí o zmírnění rizika. „Obtěžující alarmy nebo chybějící alarmové strategie mohou zvýšit riziko špatné optimalizace systému, poškození zařízení závodu nebo dokonce vzniku bezpečnostních incidentů,“ poznamenává a dodává, že funkce a nástroje systémových alarmů pomáhají uživatelům provozovat a udržovat odpovídající strategie alarmového managementu, testování alarmů a vykazovací aplikace.

Jako operační systémy se většinou využívají Microsoft Windows XP a 2000, každý z nich využívá zhruba polovina respondentů (55 % a 50 %). Byly uváděny také Microsoft Windows NT (30 %), CE (25 %) a Server 2003 (16 %). Pouze asi čtvrtina všech respondentů používá systémy využívající prostředí internetu („webenabled“). Zajímavý byl velký počet vícenásobných odpovědí, což poukazuje na to, že mnoho provozů používá více než jeden operační systém.

„U mnoha větších instalací mohou mít uživatelé ýrobní linku běžící na starším operačním systému,“ vysvětluje Renée Brandtová ze společnosti Wonderware. Nečiní jim to žádné problémy, takže neprovedli žádné změny. Avšak v době, kdy začnou s rozšiřováním svých výrobních kapacit nebo nahrazováním poruchového hardwaru, nemusejí již být původní operační systémy dostupné. Uživatelé často aktivně vyměňují hardware, aby využili funkčnost nových softwarových aplikací a zvýšili spolehlivost hardwaru. S novým hardwarem přicházejí novější operační systémy, takže je poměrně běžné zároveň aktualizovat také software, což vede k používání více verzí softwarových aplikací a více operačních systémů.“

Pohled zaměřený do budoucna

Aktualizace stávajícího HMI softwaru je motivována zejména (42 % všech respondentů) potřebou funkcí, které nabízí nová verze. Vyskytují se však dva přístupy. Na jedné straně téměř čtvrtina (23 %) všech respondentů aktualizuje s uvedením každé nové verze. Na druhé straně 20 % nikdy neaktualizuje nainstalovaný a funkční balík a věří, že pokud je systém funkční a není vážný důvod ke změně, neměl by se měnit.

Ve 13 % případů byly prováděny pouze aktualizace záplat. Když byli respondenti dotázáni, jaký typ služeb požadují od dodavatele HMI software, většina (87 %) odpověděla, že chtějí aktualizace a záplaty. Nepřekvapuje, že přes dvě třetiny (69 %) respondentů se obrátily na své dodavatele softwaru za účelem proškolení a poměrně velký počet (43 %) pracoval se svými dodavateli na přizpůsobení a úpravách softwaru.

S ohledem na budoucnost 43 % účastníků průzkumu uvedlo, že v příštím roce očekávají zvýšení objemu jejich nákupů HMI software (viz koláčový diagram). Více než polovina své výdaje na nákupy zachová na současné úrovni. Pouze 6 % předpokládá pokles výdajů. Ti, kteří očekávali růst, se shodují na tom, že hlavním důvodem pro další nákupy jsou nové možnosti a aktualizace softwaru. Důvody pro snížený objem nákupů jsou různé. Zahrnují neexistenci plánů na výrazné rozšíření, nízký rozpočet, celkový ekonomický útlum a nedávné provedení aktualizace.

Celkově se dá říci, že uživatelé nadále investují do HMI software a hledají cesty, jak minimalizovat náklady a zjednodušit jeho používání. Dosažená vylepšení jim usnadňují tvorbu aplikací, prosazování standardizace a podporují další růst již tak dynamické oblasti.

HMI SOFTWARE PRODUKTY

HMI v rámci podniku

HMI software RSView Enterprise Series zaplňuje mezeru mezi systémy na úrovni strojů a systémy na úrovni dohledu a nabízí efektivní, produktivní a cenově výhodné rozhraní na všech úrovních podniku. Tyto produkty jsou navrženy s ohledem na škálovatelnost a integraci mezi úrovní strojů a dohledu a mají jednotný vzhled, charakter a způsob ovládání pro zkrácení času potřebného pro vývoj a zaškolení. Tato řada využívá společnou platformu automatizačních služeb FactoryTalk pro sdílení informací, funkcí a způsobu reakce v rámci celé řady produktů Rockwell Automation. Obsahuje Supervisory Edition – HMI na úrovni dohledu pro monitorovací a řídicí aplikace a Machine Edition, což je HMI na úrovni stroje, které podporuje otevřená a integrovaná řešení operátorského rozhraní pro monitorování a řízení jednotlivých strojů nebo menších procesů. Studio podporuje editaci a opětovné použití projektů pro přenositelnost mezi systémy HMI.

Rockwell Automation

www.rockwellautomation.com

Zkrácení času potřebného pro vývoj a nasazení

HMI software Wonderware InTouch, verze 9.5 má vylepšený grafický editor pro vývoj aplikace. Nové nástroje v podobě lupy, posunu obrazu a přehledového okna celého projektu umožní pohodlně pracovat jak na malých detailech technologických obrazovek, tak i na aplikacích rozkládajících se přes několik zobrazovacích jednotek. Zjednodušilo se vytváření vícejazyčných aplikací a zálohování (redundance) komunikačních kanálů s řídicími systémy. Systém výstražných alarmových hlášení je doplněn o nové objekty, např. „Alarm Pareto Chart“, který graficky zobrazuje četnosti různých typů alarmů v systému, což usnadňuje identifikaci nejčastějších problémů. Každý grafický prvek na obrazovce lze vybavit statickou či dynamickou bublinkovou nápovědou. InTouch lze získat i v rámci dodávky ucelených HMI řešení v průmyslových počítačích firmy Wonderware (Touch Panel PC, Box PC a Thin Client) nebo přenosných tabletů (Wonderware Tablet PC).

Wonderware

www.wonderware.com

HMI software podporuje počítače sloučené do clusteru

Proficy HMI/SCADA – Cimplicity, verze 6.2 je speciální verze pro automobilový průmysl, která nyní podporuje operace v rámci serverů Microsoft sloučených do clusterů (Microsoft Clustered Servers). Tato verze rozšiřuje Cimplicity jako základny pro Tracker, což je produkt pro pokročilé plánování a řízení, široce využívaný pro výrobu a montáž automobilů. Podpora serverů sloučených do clusteru rozšíří dostupnost automatizačního řešení prostřednictvím schopnosti automaticky restartovat funkčnost u jiného člena clusteru a obnovit operaci s aktuálním snímkem stavu linky. Podpora serverů sloučených do clusteru ve spojení s dalšími zlepšeními pro vyšší produktivitu vývojářů a obsluhy byla integrována do další obecné verze Cimplicity, verze 7.0 na začátku roku 2006.

GE Fanuc Automation

www.gefanuc.com

Snadná konfigurace

WinCC flexible 2005 společnosti Simatic klade důraz na efektivitu konfigurace. Nejnovější verze dovolují uživateli rychleji provádět konfiguraci, importovat stávající seznamy tagů uživatelsky přívětivým způsobem a pomocí podpory Unicode snadno překládat projekty do asijských jazyků pomocí externích nástrojů. Varianta WinCC flexible/Audit option umožňuje výrobcům mechanického a strojního vybavení závodu poprvé snadno validovat produkty pro uplatnění ve farmaceutickém průmyslu. K funkcím patří importování seznamů tagů a import/export textu ve formátu .xls, jednoduchá manipulace s grafikou v různých formátech a přenos konfiguračních dat prostřednictvím sběrnice Profibus. Tento systém také poskytuje podporu validace ve fázích projektování a testovacího provozu a sleduje výrobní procesy pomocí revizních záznamů.

Siemens Energy and Automation

www.sea.siemens.com

Personalizace pohledů na závod

Systém obsluhy IndustrialIT System 800xA Operations umožňuje přístup k datům v rámci celého závodu a komunikuje s více aplikacemi z kterékoli připojené pracovní stanice v závodu. Využívá systém rozhraní OperateIT Process Portal pro poskytování informací potřebných pro správná obchodní rozhodnutí a optimalizaci související reakce. Tento systém shromažďuje informace z více zdrojů a převádí je na odpovídající data pro různé uživatele. Technologie Aspect Object Framework dává do souvislosti všechny údaje závodu s konkrétními aktivy závodu. Navigační panel představuje celý výrobní závod jednotným, přehledným způsobem a umožňuje využívat prostředí s jedním oknem pro chytrá průmyslová zařízení, funkce optimalizace aktiv, informační management, dávkový management, bezpečnostní systémy a aplikace MES (Manufacturing Execution Systems – systémy řízení výroby).

ABB

www.abb.com

Návrh operátorského rozhraní

HMI vývojový software ioDisplay 7.0 se používá pro návrh operátorského rozhraní pro klienty pracující v systému Microsoft Windows, komunikující prostřednictvím kontrolérů Opto 22 Snap Ethernet. Software, který je součástí sady ioProject, umožňuje vytváření grafického uživatelského rozhraní pomocí originálních nebo již existujících příkazů, symbolů a bitmap. Nejnovější verze umožňuje import a používání rozhraní HMI, vytvořených pomocí OptoDisplay, společně dodávané aplikace pro vývoj HMI. Integrace dává uživatelům možnost konsolidace na jedné platformě HMI. Umožňuje také uživatelům Optomux přejít na Ethernet pomocí inteligentních karet Opto 22 E1 a E2 a používat software jako jejich sadu pro HMI.

Opto 22

www.opto22.com

Intuitivní HMI na bázi webové architektury

Experion Station, součást systému Experion Process Knowledge System (PKS) společnosti Honeywell je výkonným, robustním HMI, poskytujícím intuitivní a bezpečné prostředí obsluhy. Webově orientovaná technologie HMIWeb této společnosti poskytuje společnou infrastrukturu v rámci celého podniku pro zajištění bezproblémové integrace třetích stran pomocí otevřených webových standardů. Prezentace výstrah a událostí respektuje pokyny sdružení Abnormal Situation Management (ASM) a pokyny zveřejněné v publikaci 191 sdružení British Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA). Konfigurovatelné vysouvací nabídky a nástrojové lišty umožňují snadnou navigaci a rychlý přístup k procesním datům. K funkcím patří integrace videa v reálném čase, podpora ActiveX, skriptování a spouštění aplikací. Použití průmyslových standardů zajišťuje jednotné a známé prostředí obsluhy. Druhý modul, Mobile Station, nabízí řídicí prostředí pracovníkům obsluhy v terénu.

Honeywell

www.honeywell.com

Řízení změn HMI

AutoSave nabízí celopodnikové řešení pro řízení změn u pracovních stanic s HMI, PLC, robotů, řídicích stanic na bázi PC, dokumentů, projektových souborů, CNC strojů, svářeček a pohonů. Sada zahrnuje archivaci programů, detekci změn, změnovou dokumentaci, sledování historie, zabezpečený přístup uživatelů a přístup k pracovním stanicím, obnovu po havárii, řízené editační operace a automatické upozorňování na změny. Klientské moduly spolupracují s běžnými programovacími editory a nabízejí interaktivní prostředí a monitorování na pozadí. K dalším funkcím patří sledování historie a revizní záznamy, automatické zjišťování změn a upozorňování v reálném čase, rychlou obnovu po havárii a zabezpečený přístup k programu.

MDT Software

www.mdtsoft.com

Čtyři grafiky, jedna stanice obsluhy

Čtyřmonitorová pracovní stanice DeltaV poskytuje flexibilní, snadno konfigurovatelné prostředí obsluhy, využívající čtyři ploché monitory. Tato stanice, která je okamžitě po dodání připravena k použití, umožňuje obsluze sledovat čtyři monitory z jednoho místa. Jakoukoli procesní grafiku lze otevřít na kterékoli obrazovce. Pracovní stanice využívá metodiku a nástroje konfigurace displeje DeltaV. Uživatelé mohou začít pracovat s předem definovanou sadou obrazovek. Dynamické zaznamenávání změn a rozšířená funkčnost pomáhá při vývoji rozhraní obsluhy a umožňuje uživateli využívat další obrazovky.

Emerson Process Management

www.emersonprocess.com

ce


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI