Print

Automatizace s vyhodnocováním výroby

-- 14.03.14

Výroba v mnohých odvětvích, např. ve strojírenství, farmacii nebo  potravinářství, je náročná zejména vysokou konkurencí výrobců, přísnými požadavky na jakost, tlakem trhu na soustavné snižování nákladů nebo sériovým/dávkovým charakterem výroby. Aby byl výrobní podnik úspěšný, musí účelně organizovat výrobu, např. metodami štíhlé výroby, která se nejvíce využívá ve strojírenství, a udržovat stávající technologie vysoce efektivní. K  úspěchu jim významnou měrou může pomoci automatizace technologií a systémy pro řízení výroby.

Článek popisuje integrovaná řešení české inženýrské firmy COMPAS automatizace, spol. s r.o. (dále jen COMPAS), která nejen splňují současné požadavky podniků na automatizaci a řízení výroby, ale podporují díky koncepci systémové integrace i budoucí systémový vývoj v podnicích. COMPAS využívá jak nejrozšířenější platformy automatizační techniky SIEMENS, tak vlastní inženýrská řešení včetně vyvinutých IT/MES produktů. Díky tomu COMPAS nabízí nejmodernější řešení z hlediska potřebných funkcí za dostupné náklady pro podniky. Integrovaná řešení COMPAS, počínající u čidel a akčních členů přes řídicí systémy technologií a MES funkce pro řízení výroby s komunikací na ERP systémy, se osvědčilo u mnoha podniků v České i Slovenské republice.

Účinná automatizace

Účinnosti automatizace dosahuje COMPAS využitím nejmodernějších technických prostředků, integrovanou automatizací SIEMENS TIA (vizualizace, http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_brezen_2014/compas1.JPGPLC – obr. 1, pohony, čidla a akční členy), avšak především chytrými programy.

COMPAS řešení jsou založena na neustálém vývoji osvědčených SW standardů a jejich zlepšování. Využíváme vlastní knihovny standardních objektů, recepturovou automatizaci i uživatelsky konfigurovatelné výrobní postupy. Účinná a kvalitní automatizace umožňuje uživatelům dosahovat vysoké dostupnosti technologií, vysokého výkonu (krátké cykly, snižování časů nutných k přestavení na nové výrobky) nebo rychlou diagnostiku poruch. To umožňuje vysokou úroveň využití technologií i velkou pružnost výroby jak z hlediska nových výrobků, tak z hlediska množství výrobků podle přijatých zakázek.

Výrobní technologie je často obvykle rozdělena na dvě části; první z nich představuje procesní část, tedy výrobu materiálů (hmot nebo polotovarů); druhá pak finální linky s diskrétními výrobními procesy jako montáž, kompletace, balení či plnění do finálních obalů.

Z hlediska potřeb všech tří typů výrobních procesů (sériová/šaržová, kontinuální, diskrétní) nabízí COMPAS optimální řešení od konfigurovatelných výrobních postupů, recepturově orientované automatizace po finální výrobní procesy, obvykle diskrétního charakteru. Zde se využívají programy související s funkcemi konkrétních strojů (např. dopravníky, plničky, baličky, paletizátory), které jsou součástí vestavěných řídicích systémů (PLC). Ty je také možné parametrizovat pro konkrétní výrobek recepturou, v rozsahu možností strojů, připravenou z knihovně nadřazeného systému technologie. Příslušná receptura je pro aktuálně vyráběný výrobek z knihovny nahrána do řídicího systému pro danou výrobní kampaň (počet sérií/šarží podle výrobní objednávky).

Firma COMPAS vyvinula řešení umožňující nejen řídit, ale i automaticky zaznamenávat veškeré údaje o výrobě (protokoly o výrobní sérii/dávce, rodokmen výrobku, elektronický záznam EBR a průvodku šarže), které poskytují
konfigurovatelný nástroj dokumentace dané výroby.

Modernizace starších automatizačních systémů

Technologie mají obvykle delší „životní“ cyklus než jejich elektrické a automatizační systémy. Proto je podniky často vyžadována modernizace jejich automatizace, která umožňuje nejen obnovu funkcí původních systémů, ale i mnoho vylepšení souvisejících s inovací řízeného zařízení, technologie či výrobního procesu. Z toho vyplývají požadavky na náhradu zastaralých PLC za moderní řídicí systém řady Simatic S7 nebo Simotion pro řízení pohonů. Především je možné inovovat způsoby řízení procesů programovým vybavením.

Možné přínosy mohou znamenat:
• lepší řízení, vyšší využití zařízení, zkrácení taktu výroby,
• intuitivní způsob ovládání pro operátory,
• nový přístup k řízení procesu využitím pružného recepturového řízení nebo batch systémů,
• zvýšení bezpečnosti,
• zlepšení diagnostiky poruch,
• integraci s IT systémy nadřazených úrovní, které souvisejí s výrobními funkcemi jako je sběr dat, sledování a elektronická dokumentace výroby, synchronizaci v reálném čase s dalšími zařízeními a výrobními procesy, optimalizace technologie, plánování a přidělování výroby nebo podpory preventivní údržby.

K přínosům tohoto inovačního přístupu patří nová funkčnost podle potřeb uživatele, maximální využití možností technologie, kontinuita v automatizační technice a její údržbě.

http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_brezen_2014/compas2.JPGSpolečnost COMPAS má zpracovány standardní postupy pro efektivní  modernizaci starších PLC za Simatic S7, které zaručují minimalizaci rizik, vysokou jakost a krátké realizační termíny. Využití SIEMENS a COMPAS standardů v podobě knihoven automatizačních funkcí a jejich komponent pro ovládání Faceplate (obr. 2) přináší uživatelům jednotné ovládání, úspory v údržbě a vyšší dostupnost zařízení.

Zvyšování efektivity výroby pomocí jejího měření v reálném čase

Pro řízení výroby a údržby slouží MES systém COMES (obr. 3) – pomáhá již mnoha podnikům v České republice řídit a optimalizovat svoje procesy. K vyhodnocování výroby v reálném čase slouží osvědčená a samostatně využitelná aplikace COMES OEE, kterou podniky využívají pro zvyšování celkové efektivity výrobních technologií (strojů, linek a zařízení). COMES OEE monitoruje výrobní data a v reálném čase vypočítává výrobní statistky KPI, např. OEE umožňuje odhalovat plýtvání a analyzovat manažerům jeho příčiny. COMES OEE poskytuje informace výrobnímu týmu v průběhu výroby, a tím průběžně motivuje výrobní tým k nejlepšímu výkonu. Výsledky je možné zobrazovat i na velkoplošných TV (Andon) umístěných nad výrobními linkami (andon). Manažerům poskytuje COMES informace k optimalizaci a řízení výroby, a to díky webové architektuře kdekoliv i mimo podnik na jejich mobilních prostředcích. COMES OEE poskytuje přehled o produkci linek, jejich odstávkách (downtime management), počtu shodných a neshodných kusů a důvodech neshod (quality management).

Vypočítává a zobrazuje nejdůležitější KPI statistiky jako jsou OEE, protokol http://www.controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_brezen_2014/compas3.JPGprostojů, protokol neshod (vad výrobků) a směnové protokoly aj. COMES OEE je univerzálně použitelná aplikace pro libovolné výrobní linky bez ohledu na jejich provedení automatizace i na linky bez řídicích systémů. Uživatel si může instalovat COMES OEE i vlastními pracovníky na podnikový IT server. Aplikace COMES OEE využívá systémovou architekturu a IT funkce systému COMES.

Proto je možné ji doplnit o speciální uživatelské funkce. Podniku nabízí vysokou výkonnost od několika až po stovky linek. IT platforma klient – server umožňuje ochranu dat a webová architektura transparentní dostupnost výsledků výroby v reálném čase pro stacionární i mobilní prostředky uživatelů. Významnými přínosy jsou rovněž minimální nároky na HW a administraci systému.

Systémová integrované automatizace a řízení výroby

Nové technologie jsou obvykle produktivnější než staré, ale jejich nákup obvykle nevede k systémům integrovaným, protože výrobci technologií tyto problémy neřeší. Proto si musí podniky budovat integrovaná řešení v rámci své strategie.

Integrovaná řešení firmy COMPAS nabízí vyšší produktivitu, jakost a úspory nákladů a cestu ke štíhlé výrobě díky funkcím:
• výkonná, spolehlivá a flexibilní automatizace diskrétních, spojitých i sériově/šaržově orientovaných technologií a procesů,
• automatické vyhodnocování výroby v reálném čase pro její optimalizaci,
• optimalizace výroby z hlediska nákladů, včetně měření spotřeb materiálů a energií na výrobek,
• zvýšení jakosti výroby a její rovnoměrnost v čase,
• automatické sledování materiálů ve výrobě, traceability,
• úspory výrobní administrativy, elektronickou dokumentaci výrobních sérií/šarží,
• řízení údržby,
• řada dalších sofistikovaných funkcí, např. detailní plánování výroby APS.

Protože je někdy obtížné vysvětlit, co integrovaná a sofistikovaná řešení přináší, můžeme si vysvětlit, jaké ztráty přináší izolovaná automatizace a neintegrovaná řešení (oproti systémově integrovaným):
• nižší produktivita a efektivita výroby, nižší využití technologie (prostoje),
• chyby v ruční parametrizaci, které vedou ke ztrátám v jakosti,
• výroba je dokumentována ručně, často s nevěrohodnými daty, která nemohou sloužit k optimalizaci,
• plýtvání lidskou prací (náklady na výrobní administrativu),
• plýtvání surovinami,
• vyšší spotřeba energií,
• řada dalších neefektivit.

Závěr

Současné tržní prostředí klade mimořádné nároky na produktivitu, jakost a efektivitu výrobců. K úspěchu pomáhají řešení, která podporují výrobní tým jak z hlediska vysoce výkonných technologií, jejichž je sofistikovaná automatizace nedílnou součástí, tak z hlediska informací pro optimalizaci výroby, k nimž v první řadě patří statistiky KPI (OEE, sledování prostojů DTM, sledování jakosti) a motivace pracovníků ve výrobě.

Osvědčená řešení společnosti COMPAS, která vyvinula perspektivní automatizaci na platformě techniky SIEMENS s vyhodnocováním výroby vlastním systémem COMES, již více než 10 let pomáhají k úspěchu mnoha podnikům ve strojírenství, výrobě léčiv a kosmetiky, zdravotních pomůcek, potravin a nápojů a v dalších oborech.

Zkuste v nových projektech nebo při modernizacích perspektivní řešení COMPAS automatizace, máme co nabídnout jak výrobcům finálních výrobků, tak i výrobcům příslušných technologií!

Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení COMPAS automatizace:
Tel. č: +420 567 567 200
info@compas.cz 
www.compas.cz

Autor: Ing. Vlastimil Braun, COMPAS automatizace,spol. s r.o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI